BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2493/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Côngty TNHH thương mại Kim Tín

Trảlời công văn số 15/2006/KT ngày 20/3/2006 (do Vụ Chính sách thuế chuyển) vềviệc phân loại thép lá kỹ thuật điện không hợp kim được cán phẳng bằng phươngpháp cán nguội, bề mặt phủ màng cách điện nửa vô cơ là vecni, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Căncứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/6/2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèmtheo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003; Thông tư số 85/2003/TT-BTCngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính, căn cứ chứng thư giám định số 316 TĐ-N1-05ngày 17/5/2005 và số 746/KT3 -N1 ngày 08/7/2005 thì mặt hàng thép trên thuộc nhóm72.10, mã số 7210.70.12.

Tổngcục Hải quan trả lời để Công ty biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế (để biết);
- Lưu: VT, GQ (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc