BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2493/TCHQ-KTTT
V/ v nhập số liệu vào chương trình quản lý cưỡng chế chi tiết đến tờ khai và loại hình XNK

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trên cơ sở đề án xây dựng hệ thống quản lý thông tin cưỡng chế thuế được thể hiện chi tiết đến tờ khai và loại hình đã được lãnh đạo Tổng cục phê duyệt. Trong tháng 12 năm 2002 vừa qua Cục CNTT&TK Hải quan và Công ty FPT phối hợp với Vụ KTTT-XNK đã triển khai nâng cấp hệ thống cho các đơn vị Hải quan trong toàn Ngành.

Để quản lý thông tin cưỡng chế cũng như đưa việc cưỡng chế thuế đến từng tờ khai và loại hình XNK thống nhất trong toàn ngành, yêu cầu Cục Hải quan các địa phương cập nhật chi tiết thông tin nợ thuế theo quy định của việc cưỡng chế thuế đến từng tờ khai theo từng loại hình vào mạng cưỡng chế thuế theo hướng dẫn dưới đây:

1. Đối với các tờ khai đã được xác định số thuế phải nộp, thì cập nhật thông tin nợ thuế bình thường vào hệ thống mới. (Một số Cục Hải quan: Tp HCM, Tp. Hà Nội, Tp. Hải Phòng, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, Tp. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam đã được sử dụng hệ thống quản lý và theo dõi nợ thuế, kế toán thuế 559 thì không phải cập nhật thông cưỡng chế quy định tại điểm này).

2. Đối với các doanh nghiệp nợ thuế nhưng chưa xác định được số tờ khai chi tiết thì mỗi doanh nghiệp tạm thời sẽ được nhập vào một tờ khai giả định với số tờ khai đánh giảm dần bắt đầu từ số 9999999 (9999999, 9999998, 9999997....); tổng số tiền nợ của doanh nghiệp sẽ được đưa vào tờ khai tương ứng theo từng sắc thuế.

Ví dụ: Doanh nghiệp A hiện nợ tổng số tiền nhập khẩu bị cưỡng chế là 25, 431, 654 VNĐ. Do chưa xác định được chi tiết tờ khai của khoản nợ, thì tạo một tờ khai số 9999999 ;loại hình: nhập kinh doanh (NKD); ngày đăng ký 01/01/2003 số tiền nhập khẩu là 24,431,654 VNĐ. Sau này xác định được tổng số nợ trên gồm 2 tờ khai là 154-NKD-01/01/2000 với số tiền là 14,567,210 VNĐ và 5687-NKD-02/06/2001 với số tiền tương ứng. Tiến hành tương tự với doanh nghiệp B nhưng số tờ khai là 9999998...

3. Đến ngày 16/06/2003 các đơn vị phải cập nhật đầy đủ thông tin nợ thuế phải cưỡng chế vào hệ thống mới. Từ ngày này trở về sau, thông tin cưỡng chế phải được cập nhật đầy đủ vào hai hệ thống thông tin cưỡng chế cũ và mới.

4. Hàng ngày Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phải tiến hành truyền/nhận thông tin cưỡng chế thuế theo mạng cũ, đồng thời phải truyền/nhận thông tin cưỡng chế trên mạng mới với Tổng cục để chạy thử nghiệm. Hệ thống mới được sử dụng để tham khảo so với hệ thống mạng cũ đang hoạt động từ ngày 1/4/2002 đến nay. Trong quá trình chạy thử, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện phần mềm có những điểm bất hợp lý thì phải báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan.

Yêu cầu lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh, thành phố quán triệt đến các bộ phận nghiệp vụ để thực hiện tốt chỉ đạo trên. Trong quá trình thực hiện, các vấn đề vướng mắc phản ánh kịp thời về Tổng Cục Hải quan (Vụ KTTT-XNK và Cục CNTT&KT Hải quan) để được hướng dẫn trên./.

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KT-TT XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thành Đức