BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2493/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc trong việc thực hiện ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh NghệAn

Trả lời công văn số 815/HQNA-NV ngày 10/8/2010 và công vănsố 1242/HQNA-NV ngày 01/11/2010 của Cục Hải quan Nghệ An về việc vướng mắctrong việc thực hiện đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế cho dự ántrồng và xuất khẩu chuối tại Nghệ An"; Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 489/TCHQ-TXNK ngày29/01/2011 và công văn số 1649/TCHQ-TXNK ngày 19/4/2011 trao đổi với Bộ Kếhoạch và Đầu tư về trường hợp Công ty TNHH Globe Farm Việt Nam. Ngày 18/5/2011,Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn phúc đáp số 3080/BKHĐT-PC đề nghị Tổng cụcHải quan tham khảo nội dung công văn hướng dẫn số 7108/KHĐT-ĐTNN ngày07/10/2010 của Bộ để xử lý. Theo nội dung công văn số 7108/KHĐT-DTNN nêu trên,thì: dự án đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông, thuỷ sản vàthực phẩm" thuộc lĩnh vực nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thuỷ sản"thì thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại điểm 21, Mục II,Phần B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầutư. Như vậy, dự án "đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông,thuỷ sản và thực phẩm" phục vụ công tác nuôi trồng, chế biến nông, lâm,thuỷ sản" hoặc là một khâu trong hoạt động "nuôi trồng, chế biếnnông, lâm, thuỷ sản" thì được hưởng ưu đãi đầu tư.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An căn cứ hướng dẫn tại côngvăn số 7108/BKHĐT-ĐTNN nêu trên và hồ sơ của doanh nghiệp để xử lý theo đúngquy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Nghệ Anđược biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang