BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

--------------------

Số: 2494/BGDĐT-GDTX

V/v: Phát hành chuyên đề “Xây dựng xã hội học tập”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Các Sở giáo dục và đào tạo

Xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập là chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước ta, nhằm cung cấp cho xã hội các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về “ Xây dựng xã hội học tập”, đặc biệt là việc phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên; phổ biến kinh nghiệm tốt của những địa phương, cá nhân; tạo diễn đàn trao đổi thông tin về huy động người đến lớp, phương pháp tổ chức lớp học, cung cấp học liệu cho người học, phương pháp dạy học cho người lớn...Vụ Giáo dục Thường xuyên phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại xây dựng chuyên đề “Xây dựng xã hội học tập”, phát hành trên ấn phẩm Giáo dục & Thời đại chủ nhật mỗi tháng một số.

Chuyên đề “Xây dựng xã hội học tập” số đầu sẽ được phát hành trên ấn phẩm Giáo dục & Thời đại chủ nhật đặc biệt số 20 (ra ngày 16/ 5/ 2010) nhân Kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhật Bác (ấn phẩm có mã số B251). Để đưa được các thông tin đến cho toàn thể các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng và trung tâm ngoại ngữ tin học trên từng địa bàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo triển khai và hỗ trợ các đơn vị của hệ thống giáo dục thường xuyên đăng ký đặt báo và cử 01 đồng chí cán bộ của Sở làm đầu mối thông tin hai chiều với Báo Giáo dục & Thời đại và Vụ Giáo dục thường xuyên.

Địa chỉ liên hệ:

- Vụ Giáo dục Thường xuyên- Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, email: [email protected], điện thoại 04- 38694285.

- Báo Giáo dục và Thời đại chủ nhật chuyên đề “ Xây dựng xã hội học tập”, 29 Ngô Quyền, Hà Nội, email: [email protected], Điện thoại: 04 – 39346795 - 0912.421.216./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- T.Tr Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);

- VP Bộ;

- Báo GDTD (để phối hợp);

- Lưu:VT,Vụ GDTX.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Đã ký

Nguyễn Công Hinh