BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2494/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 6803CT/HTr ngày 7/6/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc chính sách thuế đối với cung cấp dịch vụ phục vụ ăn uống cho doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 3 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì: Thuế suất thuế GTGT 0% được áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất để sử dụng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất, trừ các dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Lộc Tâm ký hợp đồng cung cấp dịch vụ phục vụ ăn uống cho Công ty TNHH Canon Việt Nam (doanh nghiệp chế xuất) theo Hợp đồng "Cung cấp dịch vụ phục vụ ăn uống theo hình thức tự chọn cho buổi tiệc kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Công ty TNHH Canon Việt Nam" thì dịch vụ này được coi là tiêu dùng cá nhân thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương