BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 2495/BTC-TCHQ
V/v: Dùng gia hạn nộp thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam;
- Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1093/VPCP-KTTH ngày 19/02/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc dừng gia hạn thuế nhập khẩu của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải; Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
1. Kể từ ngày 01/3/2014 dừng việc gia hạn nộp thuế đối với các lô hàng nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô của 04 Công ty do Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải là chủ đầu tư (gồm: Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp ô tô tải Chu Lai; Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải - Kia; Công ty TNHH MTV sản xuất lắp ráp ô tô Vina - Mazda). Các lô hàng linh kiện, phụ tùng ô tô nhập khẩu từ ngày 01/3/2014 Công ty thực hiện nộp thực hiện nộp thuế theo qui định tại khoản 11 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.
2. Các lô hàng linh kiện, phụ tùng ô tô nhập khẩu của 04 Công ty thành viên do Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải là chủ đầu tư đã nhập khẩu từ 01/7/2013 đến hết ngày 28/02/2014, đáp ứng đủ các điều kiện theo hướng dẫn tại công văn số 9230/BTC-TCHQ ngày 16/7/2013 của Bộ Tài chính và đã được Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam gia hạn, thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 9230/BTC-TCHQ . Số tiền thuế được gia hạn để: đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cơ khí ô tô, hạ tầng giao thông vận tải; nhà ở không thu phí cho công nhân trong khu kinh tế; Trường cao đẳng nghề và đầu tư phát triển sản xuất phụ trợ thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo qui định tại Quyết định số 10/2009/QĐ-TTG ngày 16/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để B/cáo);
- TCHQ (để chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (13).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn