BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2495/LĐTBXH-PCTNXH
V/v: tổ chức điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho học viên cai nghiện tại các Cơ sở cai nghiện.

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT - TTg ngày 31/10/2014của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh điều trị nghiện các chất dạng thuốcphiện bằng thuốc thay thế và Quyết định số 1008/QĐ - TTg ngày 20/6/2014 của Thủtướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị thay thế nghiệncác chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Ngày 25/6/2015, tại cuộc họpThường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mạidâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịchỦyban đề nghị đẩy nhanh việc tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốcphiện bằng thuốc Methadone tại các cơ sở cai nghiện, phấn đấu đến hết năm 2015,100% các cơ sở cai nghiện đều tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiệnbằng Methadone. Thực hiện chỉ đạo trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đềnghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩntrương xây dựng kế hoạch và tổ chức điều trị cho những học viên nghiện chấtdạng thuốc phiện đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện bằng thuốc Methadone.

2. Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội tổ chức đào tạo cán bộ, cấp phép về điều trịMethadone và cung cấp đủ nguồn thuốc Methadone cho các Cơ sở cai nghiện để tạođiều kiện thuận lợi trong việc điều trị bằng thuốc Methadone.

3. Chỉ đạo Ủy bannhân dân cấp huyện đẩy nhanh việc thành lập các Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợđiều trị nghiện tại cộng đồng theo Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ởViệt Nam đến năm 2020, nhằm tiếp tục cấp phát thuốc Methadone khi học viên hếtthời gian cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện trở về cộng đồng.

Việc tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốcphiện bằng thuốc thay thế tại các Cơ sở cai nghiện phải thực hiện đúng theoThông tư số 12/2015/TT-BYT ngày 28/5/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thihành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủvề điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Kết quả triển khai thực hiện báo cáo về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội định kỳ vào ngày 25 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Thủtướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Văn Phòng Chính phủ (Vụ KG - VX);
- Lưu: VT, Cục PCTNXH (02b).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền