BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2495/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2012

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 691/CT-KTTr2 ngày 22/03/2012 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi và công văn số 02- 12/DDCMT-CVngày 23/02/2012, công văn số 07- 12/DDCMT-CV ngày 28/3/2012 của Công ty Cổ PhầnKết Cấu Thép Đại Dũng Miền Trung đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuếGTGT. Về vấn đề này, sau khi báo báo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

1. Điều kiện khấu trừ thuế giá trịgia tăng đầu vào:

Tại điểm 1.3 mục III phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiệnkhấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Tại tiết c Khoản 2 Điều 15 Thông tưsố 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “c) Đối với hànghóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ hai mươitriệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụbằng văn bản, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng củahàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị giatăng đầu vào, đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảngkê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanhtoán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, cơ sở kinhdoanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợpCông ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Đại Dũng Miền Trung mua hàng hóa, dịch vụ trên 20triệu đồng theo phương thức trả chậm thì Công ty căn cứ vào hợp đồng hoặc phụlục hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanhtoán qua ngân hàng của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm để kê khai, khấu trừ thuếgiá trị gia tăng đầu vào, đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chútrên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

2. Giảm thuế suất thuế GTGT:

Căn cứ Khoản 3.a Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuếgiá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặpkhó khăn như sau: “3. Sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất (trừ sản phẩm cơ khítiêu dùng) bao gồm:

a) Các loại máy móc, thiết bị như:máy nổ, máy phay, máy tiện, máy bào, máy cán kéo, đột, dập; các loại thiết bịđồng bộ, thiết bị rời, thiết bị đo điện, ổn áp trên 50 KVA, thiết bị đo nước,kết cấu dầm cầu, khung kho và sản phẩm kết cấu bằng kim loại; phương tiện vậntải; các loại phụ tùng, bán thành phẩm của các loại sản phẩm nói trên làm bằngkim loại”.

Căn cứ hướng dẫn trên, đề nghị Cụcthuế tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra xác định rõ: Trường hợp từ ngày 01/02/2009 đếnhết ngày 31/12/2009 Công ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Đại Dũng Miền Trung sản xuấtvà lắp dựng Kết cấu thép công trình (Khung nhà thép) cho khách hàng theo phươngthức trọn gói trong giá bán (bao gồm sản xuất và lắp đặt) thì áp dụng mức thuếsuất của Kết cấu thép công trình (Khung nhà thép) bán ra theo phương thức bántrọn gói là 10% x 50%.

3. Khấu trừ thuế GTGT:

Tại điểm 1.2 mục III phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “a) Số thuếgiá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịchvụ bán ra ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

b) Thuế GTGT đầu vào bằng (=) tổngsố thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cốđịnh) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT”.

Tại mục IV phần B Thông tư số129/2008/TT-BTC hướng dẫn: Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừthuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT.

Tại Điểm 1 Mục VI Phần B Thông tưsố 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1.1 – Tổ chức, cánhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giaocho khách hàng. Thời điểm lập hóa đơn: Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấphàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định”.

Tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cungứng dịch vụ hướng dẫn: “Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểmnghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắpđặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặcbàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giaođều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tươngứng”.

Theo trình bày tại công văn số691/CT-KTTr2 ngày 22/03/2012 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi và công văn số07-12/DDCMT-CV ngày 28/3/2012 của Công ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Đại Dũng MiềnTrung thì Công ty ký hợp đồng với Công ty cổ phần cơ khí công nghệ cao Đại DũngII tại Long An về việc xây dựng kết cấu thép công trình nhà xưởng, Công ty cổphần cơ khí công nghệ cao Đại Dũng II tại Long An lập hóa đơn chậm so với thờiđiểm nghiệm thu từng đợt, sau khi hoàn thành bàn giao công trình, Công ty cổphần cơ khí công nghệ cao Đại Dũng II mới lập hóa đơn cho Cổ phần Kết Cấu ThépĐại Dũng Miền Trung và kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra.

Căn cứ các quy định trên: Công tycổ phần cơ khí công nghệ cao Đại Dũng II tại Long An thuộc đối tượng nộp thuếGTGT theo phương pháp khấu trừ, ký hợp đồng xây dựng kết cấu thép công trìnhnhà xưởng cho Cổ phần Kết Cấu Thép Đại Dũng Miền Trung tại Quảng Ngãi phải sửdụng hóa đơn GTGT.

Hóa đơn phải được lập ngay khi cóbiên bản nghiệm thu công trình. Trường hợp Công ty cổ phần cơ khí công nghệ caoĐại Dũng II tại Long An không lập hóa đơn GTGT tại thời điểm có biên bản nghiệmthu công trình nhưng sau đó đã lập hóa đơn GTGT (cụ thể tại Bảng kê chi tiếthóa đơn-thanh toán đính kèm công văn số 07-12/DDCMT-CV ngày 28/3/2012 thì: ngàynghiệm thu 01/11/2009, ngày xuất hóa đơn 01/12/2009; ngày nghiệm thu 07/12/2009,ngày xuất hóa đơn 31/12/2009 và 14/01/2010; ngày nghiệm thu 10/2/2010, ngàyxuất hóa đơn 30/9/2010; ngày 27/8/2010 nghiệm thu toàn bộ công trình, ngày xuấthóa đơn 30/9/2010) và đã kê khai nộp thuế GTGT đầu ra thì Công ty cổ phần cơkhí công nghệ cao Đại Dũng II tại Long An bị xử phạt theo quy định tại Nghịđịnh 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng,quản lý hóa đơn đối với hành vi bán hàng không lập hóa đơn tại thời điểm cungcấp hàng hóa.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Ngãicăn cứ quy định và tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Kết Cấu Thép Đại DũngMiền Trung tại Quảng Ngãi để hướng dẫn doanh nghiệp kê khai khấu trừ thuế GTGTđầu vào đối với các hóa đơn nêu trên.

Công ty Cổ phần Kết Cấu Thép ĐạiDũng Miền Trung và Công ty cổ phần cơ khí công nghệ cao Đại Dũng II tại Long Anchịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của việc mua bán hàng hóa và thờiđiểm lập hóa đơn của bên bán giao cho bên mua.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Quảng Ngãi được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Cục thuế tỉnh Long An;
- Công ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Đại Dũng Miền Trung (Đ/c: Phân khu CN SGDQ, Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi);
- Vụ PC, KK (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn