BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2496/TCHQ-QLRR
V/v phúc đáp công văn số 32/CV-XNK

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH trung tâm gia công Hà nội Việt Nam POSCO-VNPC.
(Địa chỉ: Lô D5 KCN Phúc Điền Huyện
Cẩm Giàng Tỉnh Hải Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 32/CV-XNK ngày 16/3/2016 của Công ty TNHH trung tâm gia công Hà nội Việt Nam POSCO-VNPC (MST: 0800342877) vướng mắc về việc ân hạn thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Về vn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính trên cơ sở thông tin hồ sơ của Doanh nghiệp hiện có tại hệ thống thông tin hải quan.

Tổng cục Hải quan đã kiểm tra và xử lý dữ liệu trên hệ thống liên quan đến vướng mắc của công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Nguyn Công Bình (đ b/cáo);
-
Lưu: VT, QLRR(02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ

Quách Đăng Hòa