BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2496/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Ông Phan An Sa.
(Số 312 nhà NƠ 2 Bán đảo Linh Đàm- phường Hoàng Liệt- quận Hoàng Mai- thành phố Hà Nội)

Trả lời đơn phản ánh ngày 20/5/2012của ông Phan An Sa về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Thôngtư hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Luật thuế sử dụng đất phi nôngnghiệp số 48/2010/QH12 quy định:

- Tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4quy định về người nộp thuế như sau:

“1. Người nộp thuế là tổ chức, hộ giađình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều2 của Luật này.

2. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình,cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở vàtài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận) thì ngườiđang sử dụng đất là người nộp thuế”.

- Tại Tiết b, Khoản 2, Điều 6 quyđịnh về diện tích tính thuế như sau:

“b) Đối với đất ở nhà nhiều tầngnhiều hộ ở, nhà chung cư bao gồm cả trường hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh thìdiện tích đất tính thuế được xác định bằng hệ số phân bổ nhân với diện tích nhàcủa từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng”.

Như vậy đối với trường hợp Nhà nướcgiao đất cho các chủ đầu tư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà để bán, chothuê thì chủ đầu tư là người có quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích kinhdoanh nên chủ đầu tư là người nộp thuế.

Trường hợp khi các chủ đầu tư đãchuyển nhượng căn hộ cho các hộ gia đình, cá nhân thì các hộ gia đình, cá nhânlà người có quyền sử dụng đất để ở đối với diện tích nhận chuyển nhượng nên cáchộ gia đình, cá nhân là người nộp thuế.

Do đó, tại Thông tư số153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể là:

“3.1. Trường hợp người nộp thuếđược Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì người đượcnhà nước giao đất, cho thuê đất là người nộp thuế.

3.7. Trường hợp được nhà nước giaođất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây nhà ở để bán, cho thuê thì người nộpthuế là người được nhà nước giao đất, cho thuê đất. Trường hợp chuyển nhượngquyền sử dụng đất cho các tổ chức cá nhân khác thì người nộp thuế là người nhậnchuyển nhượng”.

Tổng cục Thuế trả lời để Ông PhanAn Sa được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn