BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 2496/TCT-KK
V/v: giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời Công văn số 571/CT-THNVDT ngày 30/03/2015 của CụcThuế tỉnh Đắk Lắk về việc vướng mắc hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ đối với tàisản là các loại xe, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 6, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứngthực chữ ký quy định:

"Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhậnbản sao

1. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc,bản sao được chứng thực từ bản chính không được yêu cầu xuất trình bản chính đểđối chiếu. Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ bản sao là giả mạo thì có quyền xácminh.

2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao không có chứng thựccó quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu phải ký xácnhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bảnchính. "

- Tại Điều 6 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 củaChính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thựcchữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định:

"Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhậnbản sao

1. Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan,tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận. bản sao, không được yêu cầu bản sao có chứngthực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếucó trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc,bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính, trừ trườnghợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bảnchính để đối chiếu hoặc tiến hành xác minh, nếu thấy cần thiết."

- Tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày28/03/2013 của Bộ Tài chính bổ sung một số điều của Thông tư số 124/201I/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

"Điều 4. Sửa đổi Khoản 4 và khoản 5, Điều 6, Chương II như sau:

2. Thay thế Khoản 5, Điều 6 bằng Khoản 5 mới nhưsau:

"5. Ôtô, moóc hoặc mi moóc được kéo bởi Ô tô mức thu là2%.

Riêng:

Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phítrước bạ lần đầu với mức thu là 10%.Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp vớiđiều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quyđịnh chung.

Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phítrước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Cơ quan thuế xác định mức thu lệ phí trước bạ xe Ô tô trên cơ sở:

- Số chỗ ngồi trên xe ôtô được xác định theo thiết kếcủa nhà sản xuất.

- Loại xe được xác định như sau:

Trường hợp xe nhập khẩu căn cứ xác định của quan Đăng kiểm ghi tại mục "Loại phươngtiện " của Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹthuật và bảo vệ môi trường xe giới nhập khẩu hoặc Thông báo miễn kiểmtra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe giớinhập khẩu do quan đăng kiểm Việt Nam cấp;

Trường hợp xe sản xuất, lắp ráp trong nước thì căn cứ vàomục "Loại phương tiện "ghi tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảovệ môi trường Ô tô sản xuất, lắp ráp hoặc Phiếu kiểm tra chất lượngxuất xưởng dùng cho xe cơ giới.

Trường hợp tại mục "Loại phương tiện " (loại xe) của các giấy tờ nêutrên không xác định là xe Ô tô tải thì áp dụng tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đốivới xe Ô tô chở người.

…”

- Tại điểm c, Khoản 1, Điều 19 Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị địnhsố 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

"Điều 19. Khai phí, lệ phí

1. Khai 1ệ phí trước bạ

c) Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ tài sản khác theo quy địnhcủa pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tảithủy nội địa, tàu biển thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam nêu tại điểme khoản 1 Điều này)

- Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB ban hành kèmtheo Thông tư này;

- Hoá đơn mua tài sản hợp pháp (đối với trường hợp mua bán,chuyển nhượng, trao đổi tài sản mà bên giao tài sản là tổ chức, cá nhân hoạtđộng sản xuất kinh doanh); hoặc hoá đơn bán hàng tịch thu (đối với trường hợpmua hàng tịch thu); hoặc quyết định chuyển giao, chuyển nhượng, thanh lý tàisản (đối với trường hợp cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, cơ quan tư phápnhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chínhtrị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp không hoạt động sảnxuất, kinh doanh thực hiện chuyển giao tài sản cho tổ chức, cá nhân khác); hoặcgiấy tờ chuyển giao tài sản được ký kết giữa bên giao tài sản và bên nhận tàisản có xác nhận của Công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối vớitrường hợp chuyển giao tài sản giữa các cá nhân, thể nhân không hoạt động sảnxuất, kinh doanh);

- Giấy đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản của chủ cũ(đối với tài sản đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi)

- Các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc đốitượng không phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được miễn lệ phí trước bạ (nếu có)."

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế nộpbản sao không có chứng thực hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ đối với các loại xe(xe ô tô, xe môtô, xe gắn máy. . .) theo quy định tại điểm C, Điều 19 Thông tưsố 156/2013/TT-BTC khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền thì khi tiếp nhận hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nêu trên, cơ quanThuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu phảiký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao sovới bản chính.

Việc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đề xuất cầu người nộp thuế cungcấp thêm bản phô tô kiểm tra chất lượng xuất xưởng hoặc Phiêu kiểm định chấtlượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với xe đăng ký quyền sở hữutại Việt Nam lần đầu) và sổ đăng kiểm (đối với xe đăng ký quyền sở hữu tại ViệtNam lần thứ 2 trở đi để có căn cứ thu lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế ghi nhậnsự cần thiết phải bổ sung hồ sơ; Tuy nhiên, yêu cầu của Cục Thuế không phù hợpvới quy định của pháp luật hiện hành và làm tăng thủ tục hành chính đối vớingười nộp thuế .

Ngoài ra, để giải quyết vướng mắc như Cục Thuế nêu, đồngthời có cơ sở triển khai các công việc phục vụ cho việc thu lệ phí trước bạđiện tử sau này, Tổng cục Thuế đã làm việc với Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghịviệc cơ quan Thuế được kết nối trực tuyến với cơ sở dữ liệu của Cục Đăng kiểmViệt Nam.

Tổng cụcThuế trả lời Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ