BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2497/BTC-CST
V/v: Kiến nghị miễn giám định đối với đồ kim hoàn xuất khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Công ty TNHH Nữ trang D&Q;
- Công ty TNHH Trang sức GL;
- Công ty TNHH Estelle Việt Nam.

Trả lời công văn số 18/2012XNK-DQ ngày 11/1/2012 của Công ty /CVGL/TNHHNữ trang D&Q; công văn số 07/CVGL /2012 ngày 10/1/2012 của Công ty TNHHTrang sức GL; công văn số 20/2012/XNK-EV ngày 12/1/2012 của Công ty TNHHEstelle Việt Nam kiến nghị về việc xin miễn giám định đối với đồ kim hoàn xuấtkhẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 55 Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèmtheo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểuthuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế,các mặt hàng vàng là đồ kim hoàn và các bộ phận rời của đồ kim hoàn, bằng vàng,có hàm lượng vàng từ 80% trở lên có thuế suất thuế xuất khẩu là 10%; hàm lượngvàng dưới 80% có mức thuế suất thuế xuất khẩu 0%.

Theo quy định tại khoản 4, Điều 2, Thông tư 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011:"Đối với một số mặt hàng vàng (thuộc nhóm 71.08), đồ kim hoànbằng vàng (thuộc nhóm 71.13), đồ kỹ nghệ bằng vàng (thuộc nhóm 71.14) và cácsản phẩm khác bằng vàng (thuộc nhóm 71.15) được áp dụng mức thuế suất thuế xuấtkhẩu 0%: Ngoài hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định chung,phải có giấy giám định hàm lượng vàng của cơ quan, đơn vị có chức năng thựchiện giám định theo hướng dẫn tại Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 củaBộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu: Xuất trình 01 bản chính để đối chiếu, nộp 01 bản sao cho cơquan Hải quan."

Việc quy định xuất trình giấy giám định hàm lượng vàng khixuất khẩu là điều kiện cần thiết để việc thu thuế đúng chính sách quy định đốivới từng mặt hàng vàng. Do vậy, đề nghị các Công ty thực hiện theo đúng các quyđịnh hiện hành.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Nữ trang D&Q, Côngty TNHH Trang sức GL, Công ty TNHH Estelle Việt Nam và các đơn vị liên quanđược biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG



Lưu Đức Huy