BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2497/TCHQ-TXNK
V/v đề nghị điều chỉnh giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

Tổng cục Hải quan nhận đượccông văn 777/HQBP-NV ngày 25/4/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước đề nghịđiều chỉnh giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan tỉnhBình Phước thực hiện phân loại nợ thuế để xác định khoản nợ thuế khó thu, khoảnnợ thuế có khả năng thu theo đúng hướng dẫn tại công văn số 3954/TCHQ-TXNK ngày12/8/2011 của Tổng cục Hải quan.

2. Trường hợp nếu doanh nghiệpkhông có tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh thì xác minh làm rõ. Trường hợpdoanh nghiệp giải thể, phá sản thuộc đối tượng xóa nợ thì lập hồ sơ xóa nợ theoquy định. Trường hợp doanh nghiệp còn hoạt động, khoản nợ thuế đã quá hạn quá90 ngày thì áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định Điều 93 Luật Quản lýthuế để thu hồi nợ thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan tỉnh Bình Phước biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hải Trang