BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2497/TCHQ-TXNK
V/v nhập khẩu hàng hóa để phục vụ hoạt động dầu khí

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịchvụ Khoan Dầu khí Việt Nam
(Địa chỉ: Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 134/PVD-TC ngày04/03/2014 của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí Việt Nam về việc miễn thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với giàn khoan nhập khẩu. Về vấn đề này,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục hải quan đang trao đổi ý kiến với các đơnvị có liên quan và sẽ có văn bản trả lời Tổng Công ty khi nhận được ý kiến thamgia của các đơn vị này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty Cổ phần Khoan vàDịch vụ Khoan Dầu khí Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân