VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------------
V/v: quản lý, cấp phép khai thác quặng vàng sa khoáng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 821/UBND-TN ngày 24 tháng 2 năm 2011), ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 2148/BCT-CNNg ngày 14 tháng 3 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 953b/BTNMT-ĐCKS ngày 25 tháng 3 năm 2011) về việc quản lý, cấp phép khai thác quặng vàng sa khoáng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quản lý, cấp phép khai thác vàng sa khoáng khu vực xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu và xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, trên diện tích 24,86 ha, như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại công văn nêu trên.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An lựa chọn doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm, tài chính để quản lý bảo vệ và khai thác hiệu quả điểm vàng nêu trên theo đúng quy định hiện hành.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Cục ĐC & KS Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
PCN Phạm Viết Muôn;
Vụ: ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (15).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Phạm Viết Muôn