TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2498/CT-THNVDT
V/v: Vướng mắc về thu tiền sử dụng đất.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Tài chính (Cục Quản lý Công sản).
- Tổng cục Thuế.

Cục Thuế thành phố có nhận được Công văn số 133/CCT-TB &TK ngày 19/03/2011 của Chi cục thuế quận Gò Vấp và Công văn số 1126/CCT-LPTBTK ngày 22/12/2011 của Chi cục Thuế quận Tân Phú vướng mắc về việc tính thu tiền sử dụng đất. Về vấn đề này, Cục Thuế thành phố kính trình Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế như sau:

- Căn cứ điểm 5 Công văn số 17236/BTC-QLCS ngày 18/12/2007 của Bộ Tài chính: Trường hợp đất do hộ gia đình, cá nhân sửdụng từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có một trong các loại giấy tờquy định tại Khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 14 Nghịđịnh số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ (Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ởđang sử dụng nhưng diện tích không phải nộp tiền sử dụng đất không vượt quá hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 83và khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận; đối vớidiện tích đất ở ngoài hạn mức (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất theo mứcthu quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ).

- Căn cứ Công văn số 10980/BTC-QLCSng ày 17/09/2008 của Bộ Tài chính: Trường hợp đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụngtừ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quyđịnh tại khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần thứ 2 (tại khu đất có địa chỉ khác khu đất đã được cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất lần thứ 1) thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

- Căn cứ Công văn số 1173/TTg-KTN ngày14/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc vướng mắc trong việc thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tàisản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thì: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất đang sử dụng hoặc đượccơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích đất ởtrong hạn mức thì giá đất để tính thu tiền sử dụng đất theo bảng giá đất do Ủyban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành và công bố hàng năm… Đối với phầndiện tích đang sử dụng vượt hạn mức giao đất ở mới, thu 100% tiền sử dụng đấttheo giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố Quyết định phù hợp với giá chuyển nhượngquyền sử dụng thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

Căn cứ các quy định nêu trên, để thốngnhất áp dụng khi xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, Cục thuếthành phố đề nghị Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế xem xét và hướng dẫn:

1. Việc xác định hạn mức đất ở đượctính trên tổng diện tích đất ở của các lần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng từtrước tới nay hay chỉ tính trên diện tích đất ở của từng lần cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng (thửa đất đang xin cấp mới giấy chứng nhận). Ngoài ra, trường hợpgiấy chứng nhận đã được cấp lần đầu do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế… (khôngphải do hợp thức hóa) nay tiếp tục lập thủ tục cấp giấy chứng nhận tại khu đấtcó địa chỉ khác khu đất đã được cấp giấy chứng nhận thì có được hiểu là giaođất lần thứ 2 hay không?

2. Đối với trường hợp Phòng Tài nguyênvà Môi trường quận huyện không thực hiện được việc xác định một cá nhân đượccấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu hay lần 2, 3 … và đồng thời đềnghị Chi cục thuế hướng dẫn người dân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước phápluật về việc được cấp giấy chứng nhận lần thứ mấy. Trong khi chờ chỉ đạo của BộTài chính - Tổng cục Thuế để giải quyết kịp thời nghĩa vụ tài chính của ngườidân Cục thuế thành phố đề nghị Chi cục thuế hướng dẫn người dân cam kết và kêkhai nội dung này trên Tờ khai nộp tiền sử dụng đất để làm cơ sở xác định nghĩavụ tài chính.

3. Đối với trường hợp đã được ghi nợtiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 3 năm 2011 mà chưa thanh toán nợ có diệntích đất ở vượt hạn mức thì nay được áp dụng quy định về thanh toán nợ tại Nghịđịnh 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ trong thời hạn tối đa là 5năm, đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể quy trình người sử dụng đất được thanhtoán nợ tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng có phải tính phân biệt diện tích trong hạn mức (giá đất do Ủy ban nhândân thành phố công bố hàng năm) và diện tích vượt hạn mức (giá đất do Ủy bannhân dân thành phố Quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng thựctế trên thị trường tại thời điểm cấp giấy chứng nhận) hay không?

Cục thuế kính trình Bộ Tài chính - Tổngcục Thuế xem xét và sớm có hướng dẫn làm cơ sở Cục Thuế thành phố thông báo đểChi cục thuế thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Quận Huyện.
- Lưu (HCLT, THNVDT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử