TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2498/CT-TTHT
V/v thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh , ngày 8 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

Công Ty TNHH Vina Tokai Powdex
Địa chỉ: Số 473 Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
MST 0304240028

Trả lời văn bản số 1201-CVKT/01 ngày 22/04/2013 của Công tyvề thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2b Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản Lýthuế quy định về xử lý số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa:

“Trừ vào số tiền thuế, tiền phạt phải nộp của lần nộp tiếptheo.

Việc bù trừ giữa số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa với sốtiền thuế phải nộp của lần nộp tiếp theo của cùng một loại thuế được thực hiệntự động trong hệ thống quản lý của cơ quan thuế.”

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 123/2012/TT-BTCngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định:

“Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thunhập chịu thuế.”

“Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và liên tụcsố lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tụckhông quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanhnghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của các quý của năm sau khilập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyếttoán thuế năm.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày ápdụng kỳ tính thuế TNDN theo năm tài chính bắt đầu từ 01/04 - kết thúc vào 1/03năm sau, khi lập hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm tài chính 2012 (bắt đầu từ ngày01/04/2012 đến hết ngày 31/03/2013) Công ty có số lỗ phát sinh của kỳ tính thuếTNDN năm 2011 (bắt đầu từ ngày 01/04/2011 đến hết ngày 31/03/2012) thì đượcchuyển lỗ vào kỳ tính thuế năm tài chính 2012 theo quy định nêu trên. Trườnghợp khi lập hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm tài chính 2012 có phát sinh số thuế TNDNnộp thừa (số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán thuế thấp hơn số thuế TNDN tạmnộp trong 4 quý) thì số thuế TNDN nộp thừa của năm tài chính 2012 sẽ được cấntrừ vào số thuế TNDN tạm nộp của các quý tiếp theo trong năm 2013 (bắt đầu từngày 01/04/2013 đến hết ngày 31/03/2014) .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi Nhận :
- Như trên ;
- P.KT2;
- P.PC
- Lưu (HC, TTHT).
871-111370/13 KhanhAT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga