BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2499/BCT-XNK
V/v cấp phép nhập khẩu tự động một số mặt hàng

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Hoàng Kim Việt Nam
(Địa chỉ: B28 KHĐT – Tổ 48 – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội)

Trảlời công văn số 15/2009 ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Công ty Cổ phần Hoàng Kimvề việc đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Mặthàng có mã HS 3624909900 không thuộc Danh mục hàng hóa kèm theo Thông tư số 17/2008/TT-BCT ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Bộ Công Thương. Doanh nghiệp giảiquyết thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan theo quy định hiện hành, khôngphải có giấy phép nhập khẩu tự động của Bộ Công Thương.

BộCông Thương thông báo Doanh nghiệp biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hà Nội,
- Lưu: VT, XNK.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Thị Thanh Minh