BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2499/BXD-HĐXD
V/v bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH McKillop Vietnam.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HồChí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6645/SKHĐT-ĐT ngày26/10/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiếncho mục tiêu hoạt động bổ sung của Công ty TNHH McKillop Vietnam. Sau khi xemxét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty TNHH McKillop Vietnam là doanh nghiệp 100% vốn đầutư nước ngoài được UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lại doanh nghiệp theogiấy chứng nhận đầu tư số 411023000125 ngày 25/1/2008 để cung cấp dịch vụ tưvấn xây dựng; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn kỹ thuật xây dựng;dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản; thi công trang trí nội ngoại thất.

Đến nay, doanh nghiệp này đăng ký bổ sung mục tiêu hoạt độngtư vấn đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; tư vấn đấu thầu trongxây dựng thuộc lĩnh vực được xem xét điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quyđịnh của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch vàĐầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT 3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh