BỘ XÂY DỰNG
--------
V/v: Trả lời công văn số 3775/UBND-KT ngày 28/5/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3775/UBND-KT ngày 28/5/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất việc giảm giá thuê mua nhà ở xã hội cho các đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:
1.Theo quy định của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì Nhà nước chỉ thực hiện miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội được đầu tư từ ngân sách nhà nước cho người thuê nhà, trong đó có đối tượng là người có công với cách mạng, không có quy định về giảm tiền thuê mua khi các đối tượng này thuê mua nhà ở xã hội.
2. Đối với nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước thì pháp luật hiện hành không quy định việc miễn, giảm tiền thuê, thuê mua cho người thuê, thuê mua mà Nhà nước thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thông qua các hình thức ưu đãi như miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp...nhằm giảm giá thành nhà ở xã hội để giúp người dân có điều kiện cải thiện chỗ ở của mình thông qua việc mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.
3. Về đề xuất giảm 10% giá thuê mua nhà ở xã hội cho các đối tượng người có công với cách mạng khi các đối tượng này thuê mua nhà ở xã hội thì căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (2b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam