VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2499/VPCP-KTN
V/v triển khai xây dựng quốc lộ 49B đoạn từ Thuận An – Tư Hiền – quốc lộ 1A (tỉnh Thừa Thiên Huế)

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:  

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xétđề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (công văn số 820/UBND-XDGT ngày05 tháng 3 năm 2009); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1811/BKH-KCHT &ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2009), Bộ Tài chính (công văn số 4206/BTC-ĐT ngày 24 tháng 3 năm 2009), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1983/BGTVT-KHĐT ngày 02 tháng 4 năm 2009) về việc triển khai xây dựng quốc lộ49B đoạn từ Thuận An – Tư Hiền – quốc lộ 1A (tỉnh Thừa Thiên Huế), Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1.Cho phép triển khai thực hiện Dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp quốc lộ 49B đoạntừ Thuận An – Tư Hiền – quốc lộ 1A. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo lập dự án đầutư này trong năm 2009 và triển khai thực hiện theo quy định.

2.Về việc bố trí nguồn vốn: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với BộTài chính, Bộ Giao thông vận tải tổng hợp Dự án nêu trên vào danh mục các dự ánđược sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ sau năm 2010, báo cáo Chính phủ để trìnhQuốc hội theo quy định.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơquan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý