BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24TCT/NV5
V/v Xác nhận hoàn thuế GTGT cho nhà thầu chính dự án ODA

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Ban quản lý các dự án 18.

Trả lời công văn số 4518/TCKT ngày 18/12/2002 của Ban quản lý các dự án 18 về việc xác nhận của chủ dự án đối với việc hoàn thuế giá trị gia tăng ( GTGT) của nhà thầu chính, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính có quy định: trường hợp hoàn thuế cho nhà thầu chính phải có ý kiến xác nhận của chủ dự án về số thuế GTGT được hoàn trước khi được gửi hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế. Mục đích của việc yêu cầu chủ dự án phải có ý kiến xác nhận số thuế GTGT được hoàn của nhà thầu chính nêu tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC là để đảm bảo việc hoàn thuế được chính xác, tránh trường hợp nhà thầu chính đề nghị hoàn thuế GTGT đầu vào đối với những hàng hoá không được sử dụng cho dự án, đồng thời để đảm bảo xác định chính xác số NSNN cấp cho chủ dự án và tính vào giá trị công trình tương ứng với số thuế GTGT được hoàn cho nhà thầu chính, do đó sẽ bảo vệ được quyền lợi kinh tế cho chủ dự án. Ngoài ra, chủ dự án là đối tượng nắm được rõ nhất các nhà thầu chính sử dụng những hàng hoá, dịch vụ đầu vào gì để thực hiện dự án.

Ngày 06/8/2002, Tổng cục thuế đã có công văn số 2922 TCT/NV5 ( gửi kèm ) hướng dẫn Cục thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về nội dung ý kiến xác nhận của chủ dự án về số thuế GTGT đề nghị hoàn của nhà thầu chính. Trường hợp sau khi xem xét hồ sơ đề nghị hoàn thuế của nhà thầu chính, chủ dự án không có ý kiến về số thuế GTGT đề nghị hoàn của nhà thầu chính thì chủ dự án phải nêu rõ nguyên nhân để cơ quan thuế có cơ sở xem xét giải quyết hoàn thuế cho nhà thầu chính.

Tổng cục thuế thông báo để Ban quản lý dự án 18 biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến