BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 25/BTC-TCHQ
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải Quan các tỉnh, thành phố;
- Tổng công ty Cơ Khí Xây dựng;
(152D, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2585/TCT-XNK ngày 22/11/2008 và 2673/TCT-QLSX ngày 03/12/2008 của Tổng công ty Cơ khí Xây dựng về đề nghị giahạn cưỡng chế nợ thuế nhập khẩu, thuế GTGT dự án Nhà ga T1, Bộ Tài chính có ýkiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống KT559 ngày 05/12/2008 tại Tổng cục Hảiquan thì hiện nay Tổng công ty Cơ khí Xây dựng đang có nợ cưỡng chế quá hạn 90ngày tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, số tiền: 3.891.859.405 đồng. Đây làsố tiền nợ thuế của các lô hàng nhập khẩu phục vụ xây dựng công trình Nhà ga T1– Sân bay Nội Bài.

Theo trình bày của Tổng công ty Cơ khí Xây dựng, hiện nayTổng công ty đang khẩn trương làm việc với Ban Quản lý Nhà ga T1 và các cơ quancó liên quan (Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Cục Hàng không dân dụng ViệtNam) để thanh toán dứt điểm số tiền nợ thuế nêu trên.

Để tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhậpkhẩu các lô hàng phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia, Bộ Tài chính đềnghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm thời chưa áp dụng các biện pháp cưỡngchế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại Điều 93 – Luật quản lýthuế đối với Tổng công ty Cơ khí Xây dựng đến hết ngày 31/01/2009 với điềukiện:

- Ngoài khoản nợ thuế: 3.891.859.405 đồng tại Cục Hải quanHải Phòng doanh nghiệp không có nợ thuế, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác;

- Các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh phải nộp đủ thuế trướckhi giải phóng hàng;

- Tổng công ty Cơ khí Xây dựng phải cam kết giải quyết dứtđiểm số tiền nợ thuế nêu trên trước ngày 31/01/2009. Nếu vi phạm cam kết doanhnghiệp sẽ bị áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố,Tổng công ty Cơ khí Xây dựng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c)
- Vụ Chính sách thuế;
- Lưu VT, TCHQ (4b)

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn