BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 25/BXD-KHCN
V/v: Áp dụng Quy chuẩn QCVN 06: 2010/BXD để thẩm duyệt PCCC cho Khu căn hộ The Hills

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triểnSài Gòn

Theo đề nghị tại công văn số 005/2012/SDI-PMU ngày 09/1/2012của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn về việc áp dụng quy chuẩn kỹthuật Quốc gia QCVN 06:2010/BXD để thẩm duyệt về PCCC cho Khu căn hộ The Hills,thuộc Khu liên hợp sân golf – thể dục thể thao và nhà ở tại TP. Hồ Chí Minh, saukhi nghiên cứu hồ sơ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo giải trình của Quý Công ty tại công văn nêu trên và hồsơ bản vẽ gửi kèm theo, các căn hộ được bố trí thông 02 tầng và có 01 lối thoátra hành lang và cầu thang thoát nạn của tòa nhà. Quy mô sử dụng của mỗi căn hộ từ4-5 người/căn hộ.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháycho nhà và công trình”, điểm 3.2.5 đã quy định phải có lối thoát nạn từ mỗi tầngcho các gian phòng của căn hộ thông tầng có chiều cao bố trí lớn hơn 18m. Theođiểm 3.2.6, nếu tổng diện tích căn hộ nhỏ hơn 500m2 và có 01 lối thoát thoát nạn,cần có 01 lối ra khẩn cấp theo 3.2.13. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm 1.1.7của Quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD , trong trường hợp riêng biệt với giải pháp kiếntrúc cho căn hộ thông tầng có quy mô từ 4 – 5 người/căn hộ và có 01 lối thoát nạnchính được phép thực hiện khi:

Đảm bảo chiều rộng, khoảng cách hành lang đến chỗ thoát nạncho toàn bộ số người trong các căn hộ trên mỗi tầng theo yêu cầu của Quy chuẩn.

Các giải pháp PCCC bổ sung cho công trình như nêu trong côngvăn phải được sự thẩm duyệt của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứuhộ;

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Quý Công ty được biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Lưu Vụ KHCN, VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hòa