BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/BXD-KHTC
V/v trả lời Sở Xây dựng Lào Cai

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Sở Xây dựng Lào Cai

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 17/SXD-KTXD ngày 10/01/2012của Sở Xây dựng Lào Cai về việc đề nghị Bộ Xây dựng giúp đỡ kinh phí thực hiệnđánh giá tính chất cơ lý hóa của các mỏ vật liệu xây dựng và xây dựng định mứcbê tông tại chỗ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nhất trí về sự cần thiết thực hiện việc đánh giá tínhchất cơ lý hóa của một số mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai để cócơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng công trìnhphù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng thi công công trình xâydựng và hiệu quả quản lý chi phí đầu tư.

2. Về nguồn vốn thực hiện: Theo quy định của Luật Ngân sách,đề nghị Sở Xây dựng Lào Cai đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đểđược bố trí kinh phí thực hiện các công việc nêu trên từ nguồn ngân sách địaphương.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Xây dựng Lào Caitrực tiếp liên hệ với các đơn vị liên quan như: Viện Kinh tế xây dựng, Viện Vậtliệu xây dựng, Viện Khoa học công nghệ xây dựng để được hướng dẫn, hỗ trợ vềchuyên môn nghiệp vụ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng LàoCai báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai xem xét quyết định và tổ chứctriển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Văn Sơn;
- Vụ VLXD;
- Lưu: VT, KHTC.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Trần Thanh Hà