BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 25/BXD-KHTC
V/v Xác định suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu Đoàn ngoại giao tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty xây dựng Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 233/QLCDA ngày 13/02/2009của Tổng công ty xây dựng Hà Nội trình duyệt suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật KhuĐoàn ngoại giao tại Hà Nội; sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đây là dự án đặc thù, phục vụ công tác đối ngoại của Nhànước, được thực hiện theo một Quy chế riêng. Theo mục c Khoản 4 Điều 5 của Quychế quản lý, thực hiện dự án ban hành kèm theo Quyết định số 1783/QĐ-BXD ngày16/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, việc phê duyệt phương án phân bổ suất đầutư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu đất của dự án thuộc thẩm quyền BộXây dựng;

Để có đủ căn cứ phê duyệt phương án phân bổ suất đầu tư xâydựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dự án; yêu cầu Tổng công ty xây dựng Hà Nội làmviệc với Viện Kinh tế Xây dựng để thẩm định cơ sở pháp lý, chi phí đầu tư xâydựng hạ tầng kỹ thuật chi tiết và tổng hợp theo quy định hiện hành và các chiphí liên quan khác được phép phân bổ trong cơ cấu suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật;

Sau khi có kết quả thẩm định của Viện Kinh tế Xây dựng; BộXây dựng sẽ xem xét, phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Tổng công ty xây dựng HàNội ./.

Nơi nhận
-Như trên
-TT Cao Lại Quang (b/c)
-Viện Kinh tế xây dựng
-Lưu VP, KHTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Bùi Đức Hưng