BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 25/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh giá và phạt vi phạm hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm –TKV

Trả lời văn bản số 5256/CV-KH ngày 29/12/2008 của Trường Caođẳng nghề mỏ Hồng Cẩm - TKV đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá và phạt vi phạmhợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng:

- Về Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xâydựng: Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình khi Nhà nước thay đổi tiềnlương tối thiểu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Theo đó, các côngtrình, hạng mục công trình đang thi công dở dang có khối lượng xây dựng thực hiệntừ ngày 01/01/2008 đều được áp dụng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã kýkết giữa các bên.

- Về Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xâydựng: Việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các gói thầuđã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thứcgiá hợp đồng theo đơn giá cố định. Theo đó, tất cả các khối lượng thi công xâydựng từ năm 2007 chịu ảnh hưởng của việc biến động giá đều được điều chỉnh giátheo qui định của Thông tư này.

Khối lượng được điều chỉnh phải phù hợp với tiến độ thựchiện hợp đồng đã ký; Đối với các khối lượng chậm tiến độ thực hiện theo hướngdẫn tại văn bản số 1565/TTg-KTN ngày 22/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ và vănbản số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 của Bộ Xây dựng.

2. Về việc phạt vi phạm hợp đồng: Thực hiện theo nội dunghợp đồng đã ký, mức phạt tối đa theo qui định tại Điều 110 của Luật Xây dựng.

Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm - TKV căn cứ ý kiến trên đểtổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh