BỘ XÂY DỰNG
--------------------
V/v: Trả lời Văn bản số 14/CV-ĐTXDTB của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Bình
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2011

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Bình
Trả lời Văn bản số 14/CV-ĐTXDTB ngày 25/2/2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Bình đề nghị hướng dẫn cách xác định diện tích căn hộ nhà chung cư, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo quy định của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, việc xác định diện tích căn hộ nhà chung cư có thể thực hiện theo hai phương thức: tính kích thước thông thủy của căn hộ hoặc tính từ tim tường bao, tường ngăn chia các căn hộ. Việc xác định diện tích căn hộ theo một trong hai phương thức trên phải được ghi rõ trong hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư.
Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Bình và khách hàng ký hợp đồng mua bán căn hộ (có bản vẽ thiết kế căn hộ được phê duyệt kèm theo) trước khi quy định nêu trên có hiệu lực thi hành mà diện tích sử dụng thực tế của căn hộ khi giao, nhận không có gì thay đổi so với diện tích sử dụng căn hộ trên bản vẽ thiết kế thì xác định diện tích căn hộ theo cách tính diện tích trong hợp đồng mua bán căn hộ.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Bình biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/cáo);
- Lưu VT, QLN (2b).
TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
(Đã ký)
Nguyễn Mạnh Hà