BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 25/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 192/CV-CTY ngày 19/2/2009 của Công ty Liên doanh căn hộ Sài Gòn

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty Liên doanh căn hộ Sài Gòn

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 192/CV-CTY ngày 19/02/2009của Công ty Liên doanh căn hộ Sài Gòn đề nghị hướng dẫn một số vấn đề liên quanđến quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. Sau khi nghiên cứu,Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Đối với những vấn đề liên quan đến pháp luật về đất đai(như nộp tiền sử dụng đất, thuê đất...), đề nghị Công ty có văn bản gửi Bộ Tàinguyên và Môi trường để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể theo đúng thẩm quyền.

2. Về những vấn đề liên quan đến sở hữu nhà ở, công trìnhxây dựng:

a) Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sởhữu công trình xây dựng:

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép bán diện tíchcăn hộ, văn phòng của công trình xây dựng, Chủ đầu tư phải hoàn thành các nghĩavụ tài chính đối với đất xây dựng công trình đó theo đúng quy định pháp luậtđất đai và thực hiện việc bán thông qua sàn giao dịch bất động sản.

Bên mua diện tích căn hộ, diện tích làm văn phòng nêu trênsẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sởhữu công trình xây dựng nếu thuộc đối tượng và đủ điều kiện mua nhà ở, côngtrình xây dựng theo quy định của pháp luật về nhà ở, công trình xây dựng.

b) Về thời hạn sở hữu nhà ở, công trình xây dựng

- Đối với diện tích căn hộ thì bên mua là cá nhân, tổ chứctrong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được mua và sở hữunhà ở tại Việt Nam được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở với thời hạn lâudài; trường hợp bên mua là cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam thì thờihạn sở hữu nhà ở được ghi theo đúng thời hạn quy định tại Điều 4 của Nghị quyết 19/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội.

- Đối với diện tích làm văn phòng, nếu bên mua là cá nhân,tổ chức trong nước thì được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xâydựng với thời hạn sở hữu là thời hạn quy định trong giấy chứng nhận đầu tư củachủ đầu tư (bên bán) và được ghi rõ trên giấy chứng nhận.

Pháp luật về kinh doanh bất động sản không có quy định cánhân, tổ chức nước ngoài được mua và sở hữu công trình xây dựng.

- Đối với các diện tích căn hộ, văn phòng và các diện tíchkhác mà chủ đầu tư giữ lại để cho thuê hoặc để sử dụng thì chủ đầu tư được cấpgiấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng với thời hạn sở hữu là thờihạn quy định trong giấy chứng nhận đầu tư và được ghi rõ trên giấy chứng nhận.Không cấp giấy chứng nhận đối với phần sở hữu chung.

Bộ Xây dựng trả lời để Công ty Liên doanh căn hộ Sài Gònbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà