BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 25/BXD-VLXD
V/v: Hướng dẫn về việc xuất khẩu sản phẩm vôi cục

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Đức Thái
- Công ty TNHH Thương mại Sơn Hải

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 114 CV/ĐT ngày 26/12/2008của Công ty Cổ phần Đức Thái và công văn số CV- 0812/01 ngày 24/12/2008 củaCông ty TNHH Thương mại Sơn Hải về việc hướng dẫn xuất khẩu vôi cục nung từ đávôi. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Vôi cục là sản phẩm nung từ đá vôi, hay nói cách khác vôicục là sản phẩm của khoáng sản đá vôi đã qua chế biến. Thực tế vôi cục là loạivật liệu xây dựng được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, hoá chất, nông nghiệp,nuôi trồng thuỷ sản và sản xuất giấy..... Vì vậy, vôi cục là vật liệu xây dựng,không phải là khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Theo Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ Côngnghiệp (nay là Bộ Công thương) về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản thì vôi cụckhông có tên trong danh mục khoáng sản hướng dẫn xuất khẩu. Hiện nay, Bộ Xâydựng đang lập dự thảo Thông tư Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xâydựng, trong dự thảo Thông tư cũng không đưa vôi cục vào trong danh mục điềuchỉnh khoáng sản được hướng dẫn xuất khẩu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuấtkhẩu sản phẩm vôi cục để các Doanh nghiệp biết, triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công thương;
- Lưu VP, VLXD, 7;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỤNG
Nguyễn Quang Cung