BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 25/BXD-VLXD
V/v: Xuất khẩu cát nhiễm mặn không qua tuyển rửa tận thu từ việc nạo vét, thông luồng cảng Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại vàDịch vụ Hoàng Việt

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 04/XKCNM ngày 19/3/2009của Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại và Dịch vụ Hoàng Việt về việc xuất khẩu cátnhiễm mặn không qua tuyển rửa tận thu từ việc nạo vét, thông luồng cảng ThuậnAn, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ văn bản số 1057/UBND-KH ngày 18/3/2009 của Uỷ bannhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế về việc nạo vét, thông luồng vào cảng ThuậnAn phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hoá là cần thiết, UBND tỉnh đồng ý cho phépDoanh nghiệp Tư nhân Thương mại và Dịch vụ Hoàng Việt tiến hành các thủ tục đểthực hiện việc nạo vét, thông luồng kết hợp tận thu và sử dụng nguồn cát nhiễmmặn tại luồng vào cảng Thuận An theo đề nghị của Doanh nghiệp tại tờ trình số 04/TTr-09 ngày 09/3/2009.

Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại và Dịch vụ Hoàng Việt có Hợpđồng xuất khẩu cát nhiễm mặn sang thị trường Singapore số 001 HV-JS ký ngày20/10/2008 với khối lượng 300.000 tấn/tháng và Hợp đồng số 01 HV-TEO ký ngày05/11/2008 với khối lượng 250.000 tấn/tháng và theo khối lượng thi công nạo vétthực tế của dự án. Đồng thời mẫu cát xuất khẩu đã được Vinacontrol giám địnhchất lượng tại phiếu kết quả phân tích số 09G15 ND 1408 ngày 23/3/2009, trongđó hàm lượng Cl- = 0,10% là cát bị nhiễm mặn (TCVN 7572-15; 2006); hàm lượngcác kim loại nặng, quý hiếm trong cát rất nhỏ hoặc không phát hiện, không đạtgiá trị để chế biến.

Căn cứ Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủtướng Chính phủ và Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2206 của Bộ Công nghiệp(nay là Bộ Công thương) về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản, thì việc xuất khẩucát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét, thông luồng cảng Thuận An, tỉnh ThừaThiên Huế của Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại và Dịch vụ Hoàng Việt đã đáp ứngđược các điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định. Mặt khác, cátnhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét, thông luồng cảng Thuận An có lẫn nhiều tạpchất hữu cơ, kích thước hạt nhỏ và nhuyễn chỉ dùng vào việc san lấp, nếu kháchhàng chấp nhận các chỉ tiêu kỹ thuật của cát nhiễm mặn nêu trên thì không phảiqua tuyển rửa.

Tuy nhiên, việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạovét, khơi thông luồng lạch là vùng cửa sông giáp biển, vì vậy mỗi đợt xuất khẩuphải được phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS lấy mẫu kiểm tra, phân tích hàmlượng % kim loại nặng, quý hiếm có trong cát đạt mức tương đương loại cát làmvật liệu xây dựng thông thường.

Thời hạn, khối lượng cát xuất khẩu được thực hiện theo Chỉthị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không quángày 31/12/2009. Đồng thời trong thời gian xuất khẩu, UBND tỉnh Thừa Thiên Huếcần chỉ đạo để việc nạo vét, thông luồng lạch đảm bảo môi trường, không gây áchtắc giao thông đường thuỷ, không làm sạt lở đê, kè.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu cátnhiễm mặn không qua tuyển rửa tận thu từ việc nạo vét, thông luồng cảng ThuậnAn, tỉnh Thừa Thiên Huế của Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại và Dịch vụ HoàngViệt.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh ThừaThiên Huế;
- Lưu VP, VLXD, 10;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung