BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 25/BXD-VP
V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại 61 huyện nghèo.

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh Hà Giang,Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Bắc Giang, Sơn La, Lai Châu, ĐiệnBiên, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, BìnhĐịnh, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Kon Tum.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùngtại cuộc họp triển khai Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đốivới 61 huyện nghèo ngày 12 tháng 2 năm 2009, để hoàn thành việc hỗ trợ các hộnghèo có khó khăn về nhà ở tại 61 huyện nghèo trong năm 2009, Bộ Xây dựng – cơquan thường trực chỉ đạo chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đề nghị Uỷ bannhân dân các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung:

1. Tập trung chỉ đạo việc lập và phê duyệt danh sách hộnghèo thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở; lập và phê duyệt Đề án Hỗ trợ hộ nghèovề nhà ở của tỉnh theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung hướng dẫn tại công văn số 2561/BXD-QLN ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ Xây dựng, gửi về Bộ Xây dựngtrước ngày 28 tháng 02 năm 2009;

2. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các mục tiêu giảm nghèocác cấp của Tỉnh để chỉ đạo có kết quả việc thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thiết kế một số mẫu nhà ở phù hợp (tối thiểu 3mẫu) và tổ chức giới thiệu rộng rãi để nhân dân lựa chọn, áp dụng.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh nêu trên tập trung chỉ đạotriển khai thực hiện đúng thời gian quy định ./.

(Địa chỉ liên hệ: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản– Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội, số điện thoại:043.9746477, 0913290098, 0903285868)

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Các Bộ, ngành: VPCP; Tài chính; KH và ĐT; LĐ – TB và XH; NN và PTNT; Uỷ ban Dân tộc; Ngân hàng NNVN; Ngân hàng Chính sách Xã hội.
- Lưu VP, QLN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Văn Tới