TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 25/GSQL-GQ2
V/v sử dụng dấu trên bản Thông báo hoàn thành thủ tục XNKTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 2030/HQBC-NV ngày 15/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh phản ánh vướng mắcliên quan đến việc sử dụng dấu trên bản Thôngbáo về việc làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ. Về vấn đề này, Cục Giám sát quảnlý về Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 30/12/2014, Tổng cục Hải quan có công văn số 15422/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện việc làm thủ tục hải quan đối vớihàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ. Theo đó, tại điểm 2 công văn hướng dẫn cụ thểviệc thực hiện thông báo hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhậpkhẩu tại chỗ độc lập với quy trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóaxuất nhập khẩu tại chỗ. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh vẫn thực hiện việc hoàn thành thông báotheo mẫu số 29/TBXNKTC /2013 ban hành kèm theo Thông tư số 128/2013/TT-BTC và mẫusố 01/TBXNKTC kèm theo công văn số 14397/BTC-TCHQ có đầy đủ dấu của Chi cụctheo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnhBắc Ninh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha