THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 25/TTg-KTN
V/v điều chỉnh Dự án Bể thử mô hình tàu thủy và chuyển nhượng đất của Dự án tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 14657/BGTVT-KHĐT ngày 19 tháng 11 năm 2014), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầutư (Công văn số 9794/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2014), Tài chính (Côngvăn số 18880/BTC-ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2014), Khoa học và Công nghệ (Công vănsố 4595/BKHCN-CNCHL ngày 09 tháng 12 năm 2014) và Tài nguyên và Môi trường(Công văn số 5561/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16 tháng 12 năm 2014) về việc điều chỉnh Dựán Phòng thí nghiệm trọng điểm-Bể thử mô hình tàu thủy và chuyển nhượng đất củaDự án tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc chuyển địa điểm thực hiện Dự ánPhòng thí nghiệm trọng điểm-Bể thử mô hình tàu thủy (Dự án) từ Khu Công nghệcao Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến địa điểm mới tại xã Lâm Động, huyện ThủyNguyên, thành phố Hải Phòng như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến củacác Bộ tại các văn bản nêu trên. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quanliên quan có trách nhiệm hướng dẫn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thực hiệnviệc chuyển địa điểm nêu trên; đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòngcó trách nhiệm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và thực hiện việc giao đất đểthực hiện Dự án theo quy định.

2. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của BộKế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại các Văn bản nêu trên; rà soát, thẩm định,phê duyệt điều chỉnh Dự án theo quy định. Trong quá trình thực hiện, Bộ Giaothông vận tải cần lưu ý xác định rõ các khoản chi phí của Dự án đã thực hiện vàchỉ phân bổ các chi phí đã đầu tư trực tiếp cho Dự án vào tổng mức đầu tư dự ánmới; phương án khai thác sử dụng sau đầu tư, chi phí liên quan đến việc duy tuvận hành và phương án xử lý các tài sản của Dự án đã đầu tư tại Khu Công nghệcao Hòa Lạc.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Giaothông vận tải thực hiện việc rà soát các tiêu chí, điều kiện để xem xét xếp loạiDự án thuộc danh mục Phòng thí nghiệm trọng điểm theo chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Văn phòngChính phủ.

4. Về việc chuyển quyền sử dụng 25 ha đất của Dự án tại KhuCông nghệ cao Hòa Lạc: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện thu hồidiện tích đất đã giao thực hiện Dự án tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo quy địnhsau khi thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về phương án thu hồi chi phí đã đầutư nhằm giảm bớt tổng mức đầu tư của Dự án, tiết kiệm ngân sách Nhà nước.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chínhbố trí kế hoạch vốn hàng năm để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, QHQT, V.III, NC, TKBT,
- Lưu:
VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải