THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc*******

Số: 25/TTg-QHQT
V/v Chương trình phát triển kinh doanh với người nghèo tại Cao Bằng và Bến Tre do IFAD tài trợ.

Hà Nội, ngày 4 tháng 1 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Bến Tre.

Xét đề nghịcủa Bộ Tài chính (công văn số 17606/BTC-TCĐN ngày 26/12/2007), Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nộidung đàm phán với Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) về Hiệp định Tàitrợ cho Chương trình Phát triển Kinh doanh với người nghèo nông thôn tại BếnTre và Cao Bằng do IFAD tài trợ, đã được ký tắt tại Rome (Italy) vào ngày30/11/2007.

2. Ủy quyềncho Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký chính thức Hiệp định tài trợ với Quỹ IFAD.

3. Giao BộNgoại giao làm thủ tục uỷ quyền ký Hiệp định.

4. Giao Bộ tưpháp ban hành "Ý kiến pháp lý" về Hiệp định Tài trợ và các văn bảnliên quan.

5. Giao BộTài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Ủyban nhân dân các tỉnh: Bến Tre, Cao Bằng, thực hiện các điều kiện hiệu lực củaHiệp định và phối hợp với các cơ quan triển khai thực hiện Hiệp định khi cóhiệu lực.

6. Giao BộTài chính ký Hiệp định vay phụ với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đểthực hiện Tiểu Hợp phần 3, "Tín dụng nông thôn" với lãi suất 6% nămbằng VNĐ, vay trong 20 năm, trong đó có 5 năm ân hạn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: TH, NN, ĐP,Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3b), 20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng