BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 250/BCT-XNK
V/v gia hạn thời hạn thực hiện tạm xuất tái nhập

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam
(Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 3196/VISHIPEL /KD ngày 25 tháng12 năm 2012 của Công ty TNHH một thành viên Thông tin điện tử Hàng hải Việt Namvề việc gia hạn thời gian tạm xuất tái nhập hàng hóa viễn thông, Bộ Công Thươngcó ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời hạn thực hiện công văn số 10163/BCT-XNK ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc tạm xuất táinhập thiết bị viễn thông đến ngày 30 tháng 6 năm 2013.

Các nội dung khác nêu tại công văn số 10163/BCT-XNK nêu trên của Bộ Công Thương không thay đổi.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK (2).trangnc.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh