NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 250/CV-VP
V/v đính chính Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước số 655/2003/QĐ-NHNN ngày 25/6/2003

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2003

Ngày 25 tháng 6 năm 2003, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Quyết định số 655/2003/QĐ-NHNN về việc chấm dứt hoạt động và sáp nhập Tổng công ty Vàng bạc đá quý Việt Nam vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long. Do sơ suất trong khâu đánh máy, tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số 655/2003/QĐ-NHNN có sai sót:

- Tại mục 2 (phần I) ghi là:Trung tâm Dạy nghề kim hoàn

- Tại mục 1 (phần II) ghi là: Công ty Vàng bạc đá quý thành phố Hồ Chí Minh.

Nay Ngân hàng Nhà nước xin đính chính lai như sau:

- Bỏ Trung tâm Dạy nghề kim hoàn tại mục 2 (phần I) thay bằng Công ty Vàng bạc đá quý thành phố Hồ Chí Minh.

- Bỏ Công ty Vàng bạc đá quý thành phố Hồ Chí Minh tại mục 2 (phần II) và điều chỉnh lại số thứ tự tại phần II.

TL. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Cầu