BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 250/TCT-CNTT
V/v Thông báo nâng cấp, triển khai các ứng dụng Quản lý thuế và Hỗ trợ NNT khai thuế theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và các văn bản bổ sung, sửa đổi về chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh/thành phố trựcthuộc Trung ương

Tổng cục Thuế đã tiến hành nâng cấp hệ thống các phần mềm ứng dụng hỗtrợ công tác quản lý thuế của Cơ quan Thuế các cấp (QLT_TKN, VAT, QCT, QLT_TNCN...)và hỗ trợ người nộp thuế khai thuế (HTKK, iHTKK, QTTNCN) theo các nội dung bổsung, sửa đổi quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Quản lý thuế; Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế thu nhập cá nhân; Công văn 17693/BTC-TCT hướng dẫn tính thuế GTGT theo tỷlệ ngành nghề và công văn 4619/TCT-CC về lập sổ bộ thuế hộ khoán và công khaithông tin hộ khoán trên trang điện tử ngành Thuế v.v...

Trong tháng1/2014, Tổng cục đã tổ chức khóa tập huấn, đào tạo các ứng dụng Hỗ trợ NNT khaithuế cùng với các nội dung về chính sách thuế bổ sung, sửa đổi từ ngày06/01/2014 – 11/01/2014 và khóa tập huấn, đào tạo hướng dẫn sử dụng các ứngdụng hỗ trợ công tác Quản lý thuế của ngành Thuế từ 06/01/2014 – 18/01/2014 cho63 Cục Thuế và một số Chi cục Thuế lớn.

Để hỗ trợ cơ quanThuế các cấp triển khai nâng cấp ứng dụng thống nhất và hiệu quả, Tổng cục thôngbáo triển khai diện rộng các ứng dụng Quản lý thuế và Hỗ trợ NNT khai thuế theoThông tư 156/2013/TT-BTC và các văn bản bổ sung, sửa đổi về chính sách thuế vớicác nội dung sau đây:

I. Nội dungnâng cấp các ứng dụng:

1. Nội dungnâng cấp các ứng dụng Hỗ trợ NNT kê khai thuế:

Nâng cấp các ứngdụng Hỗ trợ kê khai thuế áp dụng công nghệ mã vạch 2 chiều (HTKK), Khai thuếqua mạng (iHTKK) và công cụ hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) với các nộidung:

- Nâng cấp cácchức năng hỗ trợ kê khai tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, NTNN, TTĐB, Tài nguyên,Thuế bảo vệ môi trường theo thông tư 156/2013/TT-BTC .

- Nâng cấp cácchức năng hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2013 theo mẫu biểu quy địnhtại thông tư 28/2011/TT-BTC và tính thuế theo quy định tại thông tư111/2013/TT-BTC .

2. Nội dungnâng cấp Quản lý thuế doanh nghiệp:

Nâng cấp các ứngdụng phục vụ công tác Quản lý thuế tại cấp Cục Thuế (QLT_TKN), Quản lý thuế cấpChi cục (VATWIN), Quản lý thuế TNCN (QLT_TNCN), Quản lý hồ sơ (QHS), Quản lýthu nợ (QTN) và các ứng dụng Nhận tờ khai mã vạch, tờ khai qua mạng (NTK,NTKCC, iNTK) nội dung về quản lý thuế đối với doanh nghiệp và đơn vị, tổ chứckinh tế gồm:

- Xửlý các tờ khai tháng/quý theo thông tư156/2013/TT-BTC các sắc thuế GTGT, TNDN, TTDB, TNg, TNCN và xử lý tờ khai quyếttoán TNCN 2013 theo mẫu TT28/2011/TT-BTC và nghiệp vụ quy định tại Thông tư111/2013/TT-BTC.

- Nângcấp ứng dụng QLT-TNCN đáp ứng nghiệp vụ cấpmã số thuế NPT theo mẫu 16/ĐK-TNCN và 01/THKH .

- Nângcấp đáp ứng Nghị quyết của Quốc hội về mộtsố giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước 2013, 2014: Bổ sung đầu nhập các tờkhai, quyết toán đáp ứng nghiệp vụ thu vào NSNN theo Thông tư Số 187/2013/TT-BTC .

- Nângcấp đáp ứng việc theo dõi, tổng hợp tiềnphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế theo Thông tư 153/2013/TT-BTC vàCông văn số 16950/BTC-TCT ngày 06/12/2013

- Tất toán tàikhoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan tài chính theo công văn số 16950/BTC-TCT ngày 06/12/2013 của Bộ Tài chính

3. Nội dungnâng cấp Quản l‎ý thuế hộ khoán và công khai thông tin hộ khoán:

Nâng cấp các ứngdụng Quản lý thuế Chi cục (VATWIN), Quản lý thuế hộ cá thể (QCT), Quản lý thuếTNCN hộ cá thể (QLT-TNCN) với các nội dung:

- Chuyển đổi tỷ lệngành nghề tính thuế GTGT và TNCN từ 7 nhóm ngành hiện hành sang 4 nhóm ngànhmới.

- Nâng cấp mẫu tờkhai khoán và các phụ lục đi kèm

- Sửa đổi cáchtính thuế hộ khoán

- Sửa mẫu sổ bộthuế hộ khoán và thông báo thuế hộ khoán

- Bổ sung in dựkiến căn cứ tính thuế chuyển Tư vấn xã/phường.

- Bổ sung kết xuấtdữ liệu công khai thông tin hộ khoán lên trang thông tin điện tử Cục Thuế.

- Xây dựng mớicông cụ (ứng dụng nhỏ) hỗ trợ Chi cục Thuế thu thập tờ khai khoán

II. Tổ chứctriển khai

1. Tổ chức nhânsự triển khai:

1.1. Thànhlập Tổ Chỉ đạo triển khai:

Đây là đợt nângcấp ứng dụng CNTT rất lớn cả về số lượng ứng dụng và khối lượng yêu cầu nghiệpvụ theo chính sách mới, phạm vi gồm toàn bộ các cơ quan thuế ở cả 3 cấp ngànhThuế và tất cả NNT, vì vậy, đề nghị Cục Thuế thành lập 01 Tổ Chỉ đạo triển khaicho tất cả các ứng dụng nâng cấp (cả Hỗ trợ kê khai và QLT) với thành phần sau:

- 01 Lãnh đạo CụcThuế - Tổ trưởng

- 01 Lãnh đạoPhòng Tin học - Tổ phó thường trực

- 01 Lãnh đạoPhòng TTHT - Tổ phó, phụ trách chỉ đạo triển khai các ứng dụng Hỗ trợ kê khai

- 01 LĐ Phòng KK -Tổ phó, phụ trách các UD QLT

- Lãnh đạo PhòngTNCN, Thanh tra, Kiểm tra, THDT... là thành viên (tùy tình hình từng Cục Thuế).

Đề nghị Cục Thuếchỉ đạo các Chi cục Thuế thành lập Tổ Chỉ đạo tương tự.

Tổ Chỉ đạocó trách nhiệm:

- Tổ chức triểnkhai, lập kế hoạch triển khai và lập danh sách phân công cán bộ các phòng/độitham gia tổ triển khai

- Tổ chức đào tạohướng dẫn sử dụng ứng dụng cho cán bộ Cục thuế, Chi cục Thuế và NNT.

- Chỉ đạo và giámsát, đôn đốc các phòng/đội tham gia triển khai ứng dụng;

- Xử lý tháo gỡvướng mắc cho CB, NNT trong quá trình triển khai.

1.2. Thànhlập Tổ Triển khai các ứng dụng hoặc trực tiếp phân công và quy định trách nhiệmcho từng phòng/đội:

- Tổ Triển khai gồm có các thành phần: Lãnh đạo phòng Tin học là Tổtrưởng; Lãnh đạo Phòng KK&KTT và phòng TTHT là tổ phó; Lãnh đạo và cán bộcác Phòng chức năng được Tổ Chỉ đạo phân công trực tiếp triển khai ứng dụng làthành viên.

- Trong Tổ Triển khai cần phân công cụ thể 1 Nhóm chuyênhỗ trợ NNT để tổ chức triển khai và giải đáp trực tiếp hoặc qua điện thoạinhững vướng mắc của NNT; Hướng dẫn, hỗ trợ NNT trong quá trình sử dụng các phầnmềm hỗ trợ khai thuế.

Trách nhiệmcác phòng/đội và các cán bộ tham gia Tổ Triển khai:

- Phòng/đội TTHT: Tổ chức tuyên truyền thông báo cho NNTvề việc nâng cấp phần mềm HTKK, iHTKK, QTTNCN, tập huấn tập trung hoặc hướngdẫn trực tiếp cho NNT; Tập hợp các yêu cầu hỗ trợ của NNT gửi về TCT.

- Phòng Tinhọc/đội KKKTT và Tin học: Hỗ trợ NNT, cán bộ thuế cài đặt UD HTKK, QTTNCN và sửdụng các phần mềm hỗ trợ kê khai; Cùng các phòng/đội chức năng hướng dẫn càiđặt, sử dụng các UD QLT, các UD Hỗ trợ kê khai cho Cục Thuế và Chi cục Thuế; đàotạo và hỗ trợ triển khai các UD QLT và công cụ Nhập tờ khai khoán cho các Chicục Thuế trực thuộc.

- Phòng Kê khai vàkế toán thuế: Phối hợp với phòng TTHT, Tin học hỗ trợ và hướng dẫn kê khai cáctờ khai thuế cho NNT tại lớp tập huấn do Cục Thuế tổ chức; Hướng dẫn các CCT sử dụng UD VAT/QCT và công cụnhập tờ khai khoán cho các Chi cục Thuế; Kiểm tra dữ liệu tờ khai giấy, tờ khaiqua mạng, file dữ liệu tờ khai và dữ liệu đã nhận vào các ứng dụng QLT, VATWIN saukhi triển khai ứng dụng; Trực tiếp triển khai và sử dụng các ứng dụng QLT

- Phòng Quản lýthuế TNCN: Phối hợp với phòng TTHT, hướng dẫn kê khai các tờ khai, quyết toánthuế TNCN cho NNT tại lớp tập huấn do Cục Thuế tổ chức và hỗ trợ NNT.

1.3. Địa chỉhỗ trợ tại Tổng cục Thuế:

Mọi vướng mắctrong quá trình triển khai các ứng dụng, đề nghị Cục Thuế liên hệ về Tổng cụctheo địa chỉ hỗ trợ:

- Các ứngdụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK, iHTKK, Thu thập dữliệu quyết toán thuế TNCN 2013 - QTTNCN):

+ Hỗ trợ về nghiệpvụ kê khai thuế: 04.39278079/39728081 (Vụ TTHT), 04.22211604 (Vụ KK&KTT),04.22212007 (Vụ QLT TNCN)

+ Hỗ trợ về kỹthuật ứng dụng HTKK, iHTKK: 04.37689679 (Cục CNTT) số máy lẻ 6113 (gặp chị Úthỗ trợ HTKK) hoặc 2091 (gặp anh Tùng hỗ trợ iHTKK) hoặc gửi về hộp thư điện tử [email protected]

+ Hỗ trợ về kỹthuật quyết toán thuế TNCN 2013: 04.37689679 (Cục CNTT) số máy lẻ 2062 hoặc gửivề hộp thư điện tử dkt2009@gdt.gov.vn

-Các ứngdụng QLT cấp Cục/Chi cục thuế, QLT-TNCN:

+ Hỗ trợ về nghiệpvụ: 04.22211610 (Vụ KK&KTT, gặp anh Tuấn, chị Hương), 04.22212007 (Vụ QLTTNCN)

+ Hỗ trợ về kỹthuật: 04.37689679 (Cục CNTT) số máy lẻ 6702 (đối với các ứng dụng QLT, QCT,VATWIN) hoặc 2084 (đối với ứng dụng QLT-TNCN) hoặc gửi về hộp thư điện tử [email protected]

2.Tổ chức triển khai:

2.1. Lấy ứngdụng và tài liệu hướng dẫn sử dụng Tổng cục để trên mạng:

Cán bộ Tin học CụcThuế lấy ứng dụng, bài giảng, tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại FTPServer, địa chỉ:

+ Ứng dụng VAT (phần tờ khai khoán, sổ bộ hộ khoán và Công cụ hỗ trợ nhập tờkhai khoán):

ftp://program/Trien_khai/ 2014/VATWIN /3.1.2/Tai_lieu

+ Ứng dụng QCT (phần tờ khai khoán, sổ bộ hộ khoánvà Công cụ hỗ trợ nhập tờ khai khoán):

ftp://program/Trien_khai/ 2014/QCT /3.1.3/Tai_lieu

+ Ứng dụngQLT_TNCN (phần tờ khai khoán, sổ bộ hộ khoán và Công cụ hỗ trợ nhập tờ khaikhoán)

ftp://program/Trien_khai/ 2014/QLT_TNCN /1. 16/Tai_lieu

+ Ứng dụng VAT (phầnđáp ứng TT156):

ftp://program/Trien_khai/2014/VATWIN /4.0.0/Tai_lieu

+ Ứng dụng QCT (phần đáp ứng TT156):

ftp://program/Trien_khai/2014/QCT /4.0.0/Tai_lieu

+ Ứng dụng QLT_TKN (phần đáp ứng TT187 và Tất toán tài khoản tạm thu, tạmgiữ của cơ quan tài chính):

ftp://program/Trien_khai/ 2014/QLT_TKN /3.1.3/Tai_lieu

+ Ứng dụng QLT_TKN (phần đáp ứng TT156):

ftp://program/Trien_khai/2014/QLT_TKN /4.0.0/Tai_lieu

+ Ứng dụng QLT_TNCN (phần đáp ứng TT156):

ftp://program/Trien_khai/2014/QLT_TNCN /1. 17/Tai_lieu

+ Toàn bộ tài liệucủa Khóa tập huấn Chính sách + Hỗ trợ khai thuế (quyển 2 và file quy trình triểnkhai Thu thập dữ liệu Quyết toán thuế TNCN 2013) và Khóa tập huấn hướng dẫn sửdụng các ứng dụng QLT (8 quyển) để tại địa chỉ:

ftp://program/Trien_khai/ 2014/Tai_lieu _tap_huan

2.2. Tổ chứctriển khai các ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế cho NNT (HTKK, iHTKK, QTTNCN) :

- Trình tự triểnkhai các ứng dụng HTKK và iHTKK vẫn như các phiên bản Tổng cục đã hướng dẫntrước đây, chỉ thay đổi về giải pháp kỹ thuật khi kết xuất file tờ khai truyềnlên iHTKK và truyền lên hệ thống QLT_TNCN là file XML (thay cho file PDF vàExcel trước đây), nhằm mở rộng dung lượng file dữ liệu tờ khai truyền qua mạng(nhất là file quyết toán thuế TNCN của các tập đoàn, tổng công ty lớn có nhiềulao động).

- Quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ quyết toán thuếvề cơ bản là quy trình Tổng cục Thuế đã tập huấn cho các Cục Thuế trong năm 2009. Tuy nhiên, để hỗ trợ thêm cho Cơ quan Thuếtrong việc kiểm soát dữ liệu, Tổng cục sẽ thay đổi một số giải pháp kỹ thuật vàcập nhật lại một số bước trong Quy trình. Tài liệu quy trình sửa đổi, bổ sungđược đặt trên mạng FTP và đăng tải lên trang Web Tncnonline.com.vn, thông báocho các Cơ quan thuế và NNT vào thời điểm triển khai các ứng dụng.

2.3. Tổchức triển khai các ứng dụng hỗ trợ quản lý thuế hộ khoán:

Do các nội dungbổ sung, sửa đổi về quản lý thuế đối với hộ khoán khá lớn và phải thực hiệnngay từ đầu tháng 1/2014, vì vậy Tổng cục nêu cụ thể các bước triển khai cácứng dụng hỗ trợ quản lý thuế hộ khoán tại công văn này, những Cục Thuế chưa đếnngày tham dự lớp tập huấn các ứng dụng Quản lý thuế, nghiên cứu quy trình nêutại công văn và nghiên cứu kỹ ứng dụng và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụngđể trên mạng ngành Thuế để triển khai trước các nội dung về quản lý thuế đối vớihộ khoán theo trình tự 08 bước công việc sau:

B1. Lấy ứng dụng vàtài liệu hướng dẫn trên mạng của Tổng cục và thực hiện nâng cấp ứng dụng.

B2. Chuyển đổiDanh mục ngành nghề tính thuế theo 07 nhóm (cũ) sang danh mục ngành nghề tínhthuế theo tỷ lệ % trên doanh thu (04 nhóm)

B3. Nhập/Thuthập, hiệu chỉnh thông tin tờ khai khoán trong các UD QLT hoặc Công cụ Nhập tờkhai khoán

B4. Các UD Quảnlý thuế hộ khoán nhận dữ liệu tờ khai khoán kết xuất từ công cụ Nhập tờ khaikhoán

B5. Kết xuất cácdanh sách dự kiến gửi Hội đồng tư vấn xã/phường từ ứng dụng QLT_TNCN

B6. Cập nhật kếtquả tham vấn của Hội đồng tư vấn xã/phường vào các ứng dụng QLT hộ khoán

B7. Lập và duyệtsổ bộ, in thông báo thuế hộ khoán

B8. Công khaithông tin hộ khoán trên trang thông tin điện tử ngành Thuế

Quy trình chitiết theo Phụ lục đính kèm công văn và hướng dẫn tại lớp tập huấn các ứng dụngQLT.

Lưu ý: Các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cục ThuếBắc Ninh (là các CQT triển khai thí điểm hệ thống ứng dụng Quản lý thuế tậptrung (viết tắt TMS)) vẫn thực hiện xử lý tờ khai hộ khoán theo hướng dẫn trên.Số thuế khoán phải nộp tháng 01/2014 đã hạch toán và bù trừ với chứng từ nộpthuế trên các ứng dụng QCT/VAT hiện hành sẽ được chuyển đổi vào hệ thống TMS cùngnghĩa vụ thuế khác của NNT tại thời điểm chuyển đổi. Số thuế khoán từ tháng02/2014 đến tháng 12/2014 sẽ được hạch toán trên hệ thống TMS trên cơ sở tờkhai khoán đã được nhập và xử lý trên hệ thống QLT-TNCN từ đầu năm.

2.4. Tổchức triển khai các ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế doanh nghiệp vàđơn vị, tổ chức kinh tế (QLT_TKN, VAT, QLT_TNCN, QHS):

- Chuẩn bị trướctriển khai nâng cấp ứng dụng:

+ Tất toán tàikhoản tạm thu tạm giữ của cơ quan tài chính: Cơ quan thuế phải rà soát, đốichiếu số đã nộp của NNT vào tài khoản tạm thu tạm giữ; Đối chiếu số dư tàikhoản; In các sổ theo dõi tài khoản, các sổ, báo cáo thu nộp thuế phục vụ đốichiếu dữ liệu sau khi nâng cấp ứng dụng. Hoàn thành việc này trước khi khóa sổtháng 01/2014.

+ Đối với các tờkhai kỳ tính thuế tháng 12/2013 về trước, yêu cầu quét và chuyển hết vào ứngdụng trước khi nâng cấp. Sau khi nâng cấp nếu còn sót tờ khai, người sử dụngphải tự chuyển đổi sang chỉ tiêu mới và nhập tay vào ứng dụng.

+ Xử lý tờ khaikỳ tính thuế tháng 01/2014 (mẫu theo TT 156/TT-BTC ):

* Tờ khai giấy(không mã vạch): Cơ quan thuế nhận, lưu và chỉ nhập vào ứng dụng sau khi đã nângcấp các ứng dụng Quản lý thuế lên phiên bản mới.

* Tờ khai mãvạch: Cơ quan Thuế tiếp nhận, lưu tờ khai mã vạch NNT kê khai theo mẫu mới. Saungày nâng cấp các ứng dụng Quản lý thuế (16/02/2014), cơ quan thuế tổ chức quéttờ khai vào ứng dụng.

* Tờ khai kê khaiqua mạng: Từ ngày 06/02/2013, NNT sẽ gửi tờ khai mẫu mới qua mạng, khi đó cácứng dụng Quản lý thuế hiện hành chưa nâng cấp, nên Tổng cục Thuế sẽ tạm thờilưu dữ liệu khai thuế của NNT tại CSDL trung gian, sau khi các ứng dụng hiệnhành nâng cấp (16/02/2014) Tổng cục sẽ thực hiện các thủ tục để chuyển dữ liệutờ khai thuế tháng 01/2014 vào các ứng dụng quản lý thuế

* Tờ khai quyếttoán thuế TNCN: Từ ngày 22/01/2014, NNT sẽ gửi tờ khaiđến cơ quan thuế và file dữ liệu XML lên trang web http://tncnonline.com.vn hoặchttp://kekhaithue.gdt.gov.vn, Tổng cục sẽ tạm thời lưu dữ liệuquyết toán thuế TNCN tại CSDL trung gian. Sau ngày 16/02/2012 nâng cấp hạ tầngtruyền tin (trục truyền tin), Tổng cục sẽ chuyển dữ liệu quyết toán thuế TNCNvào hệ thống QLT-TNCN. Trong trường hợp cơ quan Thuế cần xử lý dữ liệu tờ khaiquyết toán phục vụ hoàn thuế TNCN thì cơ quan Thuế nhập tờ khai trực tiếp trênhệ thống QLT-TNCN

+ In các sổ sách,báo cáo phục vụ đối chiếu dữ liệu sau nâng cấp.

- Tiến hành nângcấp ứng dụng theo quy trình được hướng dẫn; Đối chiếu dữ liệu sau khi nâng cấpứng dụng theo hướng dẫn tại lớp tập huấn các ứng dụng QLT; gửi kết quả nâng cấpứng dụng về Tổng cục (Cục CNTT).

Lưu ý: Đề nghị Cục Thuế phân công cán bộ trực và phối hợp với Tổng cục từngày 16/2/2014 - 21/02/2014 để nâng cấp ứng dụng QLT, VAT, QCT, QHS, QLT-TNCN.

III. Kế hoạchtriển khai ứng dụng

Do số lượng ứngdụng và nội dung phải nâng cấp từng ứng dụng khá lớn, nên Tổng cục sẽ nâng cấp cácứng dụng theo các thời gian sau:

- Ngày 06/01/2014: Nâng cấp ứng dụng VAT, QCT,QLT_TNCN phần hộ khoán và công cụ Nhập tờ khai thuế khoán (Nội dung điểm 3, MụcI).

- Ngày22/01/2014: Nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ NNT kêkhai thuế HTKK, QTTNCN phần các tờ khai tháng/quý theo Thông tư 156 và quyếttoán TNCN 2013 (Nội dung điểm 1, mục I). Riêng ứng dụng iHTKK dự kiến nâng cấp06/02/2014.

- Ngày 16/02/2014: (sau ngày khóa sổ thuế của kỳ lập bộ tháng 01/2014): Nâng cấp các ứngdụng QLT, QCT, VAT, QTN, QTNCC, QHS, QHSCC, QLT_TNCN và các ứng dụng nhận tờkhai NTK, NTKCC, iNTK phần xử lý tờ khai tháng/quý của doanh nghiệp và tổ chứckinh tế (Nội dung điểm 2 Mục I).

- Các nội dung xửlý‎ gia hạn, nộp dần tiền thuế nợ, các tờ khai quyết toán thuế năm 2014 theomẫu của Thông tư 156 sẽ được tiếp tục nâng cấp trong các tháng tiếp sau.

Trước thờiđiểm nâng cấp từng ứng dụng, Tổng cục sẽ có thông báo bằng thư điện tử đến cácCục Thuế.

IV. Kinhphí triển khai

Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cụcThuế áp dụng mức chi bồi dưỡng triển khai ứng dụng tin học theo Quyết định số 1088/QĐ-TCT và Quyết định số 1089/QĐ-TCT ngày 05/8/2011 của Tổng cục trưởngTổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu vàmột số định mức chi nội bộ đối với các đơn vị thuộc hệ thống Thuế giai đoạn2011-2015.

Tổng cục Thuế thông báo để các CụcThuế, Chi cục Thuế biết và thực hiện. Đề nghị Cục Thuế sao lưu công văn này gửicho tất cả các Chi cục Thuế trực thuộc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo và chỉ đạo)
- Các Vụ/Cục trực thuộc Tổng cục (để phối hợp)
- Lưu VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

PHỤ LỤC 01

QUY TRÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC ỨNG DỤNG QLT HỘ KHOÁN

(Ban hành kèm theo công văn số: /TCT-CNTTngày /01/2014 của Tổng cục Thuế)

1. Lấy ứngdụng và tài liệu hướng dẫn sử dụng Tổng cục để trên mạng và nâng cấp ứng dụng:

Cán bộ Tin học cụcThuế lấy ứng dụng, bài giảng, tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng trên mạngngành Thuế (địa chỉ nêu tại điểm 2.1, mục II), thực hiện nâng cấp ứng dụng choChi cục Thuế; phối hợp với các phòng chức năng chỉ đạo, hướng dẫn và triểnkhai ứng dụng quản lý thuế cho Chi cục, nghiên cứu kỹ các chức năng nâng cấptrong ứng dụng để có thể hướng dẫn và hỗ trợ các Chi cục Thuế triển khai.

1.2. Chuyểnđổi bảng Danh mục ngành nghề tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu:

- Cán bộ Cục Thuếđược phân công triển khai ứng dụng Quản lý thuế hộ khoán (VAT/QCT) phối hợp vớiĐội KKKTT và Tin học Chi cục thuế, thực hiện chuyển đổi bảng tỷ lệ ngành nghềtính thuế GTGT từ danh mục ngành nghề cũ (theo 07 nhóm ngành) sang danh mụcngành nghề mới (theo 04 nhóm ngành) cho từng Chi cục Thuế, theo tài liệu hướngdẫn sử dụng.

- Chuyển đổi tỷ lệngành nghề tính thuế TNCN trong ứng dụng QLT_TNCN: Do ứng dụng QLT_TNCN đượccài đặt tập trung tại Tổng cục, nên các Chi cục Thuế cả nước hiện đang dùngchung một bảng tỷ lệ. Vì vậy, cán bộ dự án CNTT của Tổng cục sẽ hỗ trợ trựctiếp chuyển đổi sang tỷ lệ mới.

1.3. Thuthập, hiệu chỉnh thông tin tờ khai khoán:

- Cách 1: Nhập tờ khai khoán trên ứng dụng QLT_TNCN/QCT/VAT.

- Cách 2: Nhập/Hiệu chỉnh thông tin căn cứ tính thuế hộ khoán trên Côngcụ Nhập tờ khai khoán: Tổng cục cung cấp công cụ Nhập tờ khai khoán để hỗ trợcác Chi cục Thuế quản lý số lượng hộ khoán lớn, không đủ nhân sự nhập trực tiếptờ khai trong các ứng dụng trên, có thể sử dụng công cụ Nhập tờ khai khoán đểphân công nhiều người cùng hỗ trợ nhập tờ khai.

Công cụ Nhập tờ khai khoán hỗ trợ các nội dung sau:

+ Nhận thông tintừ các ứng dụng QLT_TNCN, QCT, VAT vào công cụ nhập tờ khai khoán, gồm: Danh bạNNT, Danh mục hệ thống, Thông tin căn cứ tính thuế của hộ khoán (Doanh thu, sốthuế phải nộp theo từng sắc thuế,...)

+ Nhập bổ sung,hiệu chỉnh các thông tin trên tờ khai, bao gồm: Mã phường/xã;Phương pháp tính thuế; Mã ngành nghề mới theo 4 nhóm ngành mới; Doanh thu tínhthuế GTGT; Thuế GTGT theo 4 nhóm ngành nghề mới.

Nhập Doanh thu vàsố thuế TTĐB phải nộp

Nhập sản lượng,giá trị tính thuế và số thuế Tài nguyên phải nộp

Nhập sản lượng,giá trị tính thuế và số thuế BVMT phải nộp

Kết xuất file dữliệu tờ khai khoán để chuyển vào ứng dụng QLT_TNCN/QCT/VAT

1.4. Các ứngdụng Quản lý thuế hộ khoán nhận dữ liệu tờ khai khoán:

Ứng dụng QLT_TNCNnhận toàn bộ dữ liệu từ file kết xuất, gồm: Thông tin mã phường/xã, phương pháptính thuế để cập nhật bổ sung thông tin vào hệ thống Đăng ký thuế; Thông tin vềcăn cứ tính thuế TNCN, GTGT, TTĐB, Tài nguyên, BVMT để hỗ trợ tính thuế và lậpdanh sách dự kiến chuyển hội đồng tư vấn phường/xã

Ứng dụng QCT/VATnhận căn cứ tính thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên, BVMT từ file kết xuất để tínhthuế.

1.5. Kếtxuất các danh sách dự kiến gửi Hội đồng tư vấn xã/phường từ ứng dụng QLT_TNCN:

Danh sách hộ kinh doanh và mức thuế phải nộp mẫu số 11/QTr-HKD

Danh sách hộ kinh doanh không thuộc diện nộp thuế GTGT mẫu số 10/QTr-HKD

1.6. Cậpnhật kết quả tham vấn của Hội đồng tư vấn xã/phường:

Cán bộ Chi cụcThuế cập nhật lại trong ứng dụng QLT_TNCN Doanh thu và số thuế TNCN phải nộpcủa hộ khoán có kết quả tham vấn của hội đồng tư vấn xã/phường khác với danhsách dự kiến để hiệu chỉnh lại doanh thu và thuế TNCN trong ứng dụng, đồng thờicập nhật lại Doanh thu và số thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên, BVMT phải nộp của hộkhoán để phục vụ mục đích kết xuất dữ liệu công khai thông tin hộ khoán lênWeb.

Cán bộ Chi cụcThuế cập nhật lại trong ứng dụng QCT/VAT Doanh thu và số thuế GTGT, TTĐB, Tàinguyên, BVMT phải nộp của hộ khoán có kết quả tham vấn của hội đồng tư vấnxã/phường khác với danh sách dự kiến để hiệu chỉnh lại doanh thu và thuế trongứng dụng.

1.7. Lập vàduyệt sổ bộ, in thông báo thuế khoán

Ứng dụngQLT_TNCN/VAT/QCT hỗ trợ Chi cục Thuế in Sổ bộ thuế GTGT và TNCN mẫu số02a/SB-HKD và Sổ bộ phát sinh thuế GTGT và TNCN mẫu số 03a/SB-HKD;

Ứng dụng QLT_TNCN/QCT/VAThỗ trợ in thông báo thuế khoán mẫu 02/THKH

1.8. Côngkhai thông tin hộ khoán trên trang điện tử ngành Thuế :

Kết xuất thông tinhộ khoán cần công khai gửi về Cục Thuế: Chi cục Thuế sử dụng ứng dụng QLT_TNCNđể kết xuất danh sách hộ kinh doanh cần công khai thông tin lên Website củangành Thuế, gồm:

Danh sách hộ kinhdoanh và mức thuế phải nộp mẫu số 11/QTr-HKD

Danh sách hộ kinhdoanh không thuộc diện nộp thuế GTGT mẫu số 10/QTr-HKD .

Truyền file mẫu11/QTr-HKD và 12/QTr-HKD về Cục Thuế

Phòng Tổng hợp dựtoán Cục Thuế (theo phân công tại quy trình quản lý thuế hộ khoán) nhận cácfile hộ khoán từ các Chi cục Thuế, rà soát, kiểm tra lại dữ liệu, sau đó truyềncác file cho phòng TTHT Cục Thuế.

Phòng TTHT chuyểnfile lên Website Cục Thuế