BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 250/TCT-CS
V/v thuế tài nguyên

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 2356/CT-KTrlngày 18/10/2011 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về thuế tài nguyên, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Tại Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tàinguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tàinguyên thì:

+ Khoản 8 Điều 2 quy định về đốitượng chịu thuế tài nguyên:

"Đối tượng chịu thuế tài nguyêntheo quy đỉnh tại Thông tư này là các tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi đấtliền, hải đảo, nội thuỷ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộcchủ quyền và quyền tài phán của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm:

8. Nước thiên nhiên, bao gồm nướcmặt và nước dưới đất;"

+ Điểm 2.6 khoản 2 Điều 3 quy địnhvề người nộp thuế tài nguyên: "2.6. Tổ chức, cá nhân sử dụng nước từ côngtrình thuỷ lợi được đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặccó một phần vốn ngân sách nhà nước để phát điện là đơn vị phải nộp thuế tàinguyên và tiền sử dụng nước theo quy định.”

+ Khoản 1 Điều 3 quy định về ngườinộp thuế tài nguyên: "1. Người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhânkhai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên theo quy định tạiĐiều 2 Thông tư này bao gồm: Công ty Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty tráchnhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, Hợp tác xã, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài hay Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinhdoanh, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác, không phân biệt ngành nghề,quy mô, hình thức hoạt động, có khai thác tài nguyên thiên nhiên theo quy địnhcủa pháp luật Việt Nam là đối tượng nộp thuế tài nguyên theo quy định tại Điều3 Luật Thuế tài nguyên."

Căn cứ các quy định trên, trườnghợp Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi khai thác nước từcông trình thủy lợi vừa để phục vụ tưới tiêu đồng ruộng, vừa để cung cấp nước chocác hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị khác (Nhà máy nước Dung Quấtđể sản xuất nước sạch, Nhà máy tinh bột tuỳ thuộc Công ty nông sản xuất khẩuQuảng Ngài, Nhà máy đường Phổ Phong, ...) thì Công ty đi MTV Khai thác côngtrình thủy lợi Quảng Ngãi thuộc đối tượng kê khai và nộp thuế tài nguyên theoquy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 105/2010/TT-BTC nêu trên (trừ trườnghợp được miễn thuế tài nguyên theo quy định tại điểm 1.4 và 1.5 khoản 1 Điều 9Thông tư số 105/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính). Thuế suất thuế tài nguyên thựchiện theo quy định tại mục V biểu 1 Biểu mức thuế suất tài nguyên ban hành kèmtheo Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban thườngvụ Quốc hội.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Quảng Ngãi biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST – BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Vụ PC(TCT);
- Lưu: VT, CS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn