THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 250/TTg-KTN
V/v quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực Tp Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Xétđề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (các công văn số 06/BNN-TLngày 02 tháng 01 năm 2009, số 182/BNN-XD ngày 23 tháng 01 năm 2009), Ủy bannhân dân tỉnh Long An (các công văn số 05/UBND-NN ngày 02 tháng 01 năm 2009, số 308/UBND-NN ngày 10 tháng 2 năm 2009) và ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (các côngvăn số 603/BKH-QLĐT ngày 02 tháng 02 năm 2009 và số 817/BKH-KTNN ngày 12 tháng02 năm 2009) về việc triển khai thực hiện quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khuvực Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Long An được áp dụng hình thức chỉ định thầu chọntư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật –tổng dự toán đối với các hạng mục công trình thuộc quy hoạch thủy lợi chốngngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An làm chủđầu tư. Việc chỉ định thầu tư vấn thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

2.Về vốn đầu tư: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương triển khaithực hiện quy hoạch, hoàn tất thủ tục đầu tư của các dự án, trên cơ sở đó làmviệc cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để chuẩn bị nguồn vốn thựchiện quy hoạch và bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch hàng năm.

3.Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An chủ trì, phối hợp với cáccơ quan liên quan có trách nhiệm thẩm định, làm tốt công tác truyền thông, phảnbiện xã hội và giám sát cộng đồng đối với dự án này.

4.Việc xây dựng nhà lưu niệm, mô hình cống, kết hợp dịch vụ thăm quan du lịch sẽxem xét sau, trước mắt tập trung làm tốt các công việc để thực hiện quy hoạchchống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý;
Các Vụ: ĐP, KTTH, TH; TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng