VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 250/VPCP-KTN
V/v: thực hiện giá khí ẩm bể Cửu Long

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xétđề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 8524/DKVN-TCKT ngày 17 tháng11 năm 2008); ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 11758/BCT-NL ngày 10tháng 12 năm 2008), Tài chính (công văn số 15100/BTC-TCT ngày 11 tháng 12 năm2008), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9214/BKH-KTCN ngày 18 tháng 12 năm2008), về việc thực hiện giá khí ẩm mỏ Bạch Hổ và điều chỉnh giá khí bể CửuLong, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1.Việc thu điều tiết lợi nhuận sau thuế năm 2008 của Tổng công ty Khí phát sinhtừ kinh doanh khí ẩm mỏ Bạch Hổ được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ tại công văn số 823/TTg-KTN ngày 28 tháng 5 năm 2008.

2.Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn nêutrên về lộ trình tăng giá khí ẩm mỏ Bạch Hổ và điều chỉnh giá bán khí bể CửuLong cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tàichính cân đối lại mức tăng giá khí phù hợp với lộ trình tăng giá điện, đề xuấtmức giá cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Tập đoàn Điện Lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, TTĐT
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý