BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2500/BXD –HĐXD
V/v bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Toyo - Việt Nam.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HồChí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6565/SKHĐT-ĐT ngày23/10/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiếncho mục tiêu hoạt động bổ sung của Công ty TNHH Toyo - Việt Nam. Sau khi xemxét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Toyo - Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầutư nước ngoài được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411023000172 ngày12/6/2008 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp để cung cấp dịch vụ thiết kế kỹthuật xây dựng; thi công xây dựng công trình công nghiệp. Đến nay, doanh nghiệpđăng ký bổ sung mục tiêu hoạt động lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư côngtrình, giám sát thi công xây dựng thuộc lĩnh vực được xem xét cấp phép hoạtđộng theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, khihoạt động doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảmnhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, nếu đ­ược cấp giấy chứngnhận đầu tư điều chỉnh, đề nghị gửi văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về xâydựng tại địa ph­ương được biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp này.

2. Tại văn bản số 2291/BXD-HĐXD ngày 22/10/2009, Bộ Xây dựngđã có ý kiến không yêu cầu các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải đáp ứngđủ điều kiện theo quy định ở giai đoạn xét hồ sơ đăng ký thành lập doanhnghiệp, cấp giấy chứng nhận đầu tư. Đề nghị Quý Sở đối chiếu với các quy địnhhiện hành để xem xét thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầutư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, HĐXD (VQT 3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh