BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2501/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng hóa đơn đối với hình thức xuất khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

Công ty CP Mirae Fiber
(Đ/c: Phường Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên).

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 01/XNK-11 ngày 19/05/2011 của Công ty CP Mirae Fiber về việc tiếp tục sửdụng hóa đơn giá trị gia tăng đối với hình thức xuất khẩu tại chỗ, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Ngày 16/05/2001, Bộ Tài chính đã cócông văn số 6282/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố; Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố về việc sử dụng hóa đơn đối với hình thức xuất khẩu tại chỗ.Theo đó, kể từ ngày 01/01/2011, trường hợp doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩutại chỗ thì được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng hóa đơn giátrị gia tăng hoặc hóa đơn xuất khẩu cho hoạt động này.

Đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫntại công văn số 6282/BTC-TCT ngày 16/05/2011 của Bộ Tài chính để thực hiện vàliên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hà Nội (để t/hiện);Hải quan TP Hà Nội (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh