BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2502/BCT-XNK
V/v gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thương mại và XNK Hưng Phát
(Số 2 đường Lương Thế Vinh, P. Ka Long, TX. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 02-1/CV-HP ngày14 tháng 3 năm 2012 của Công ty Cổ phần Thương mại và XNK Hưng Phát về việc giahạn thời hạn tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng và báo cáo tình hìnhthực hiện tạm nhập tái xuất lốp ôtô đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ý kiếnnhư sau:

Đồng ý gia hạn thời hạn thực hiệncông văn số 10141/BCT-XNK ngày 02 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công Thương đến 30tháng 9 năm 2012 để Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hưng Phát thựchiện các hợp đồng đã ký với khách hàng nước ngoài.

Các nội dung khác nêu tại công văntrên của Bộ Công Thương không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên