BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2504/BXD-KHTC
V/v: Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị (lần 2)

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 15516/BTC-QLCS ngày03/11/2009 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của Thủtướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính phục vụ di dời các cơ sở gâyô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị (lần2). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về cơ bản, Bộ Xây dựng thống nhất với nội dung dự thảo Quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính phục vụ di dờicác cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xâydựng đô thị. Tuy nhiên, để hoàn chỉnh, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2198/BXD-KHTC ngày 08/10/2009 đề nghị Bộ Tài chính bổ sung và làm rõ một số nộidung trong dự thảo được gửi kèm theo văn bản số 13204/BTC-VP ngày 17/9/2009 củaBộ Tài chính.

Nhưng sau khi xem xét và đối chiếu một số nội dung đã thamgia góp ý dự thảo, Bộ Xây dựng nhận thấy bản dự thảo gửi kèm theo công văn số15516/BTC-QLCS ngày 03/11/2009 của Bộ Tài chính vẫn chưa có sự điều chỉnh theonhững nội dung góp ý tại văn bản số 2198/BXD-KHTC Vì vậy, Bộ Xây dựng vẫn giữnguyên những nội dung đã góp ý tại văn bản trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Tài chính bổsung hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KHTC (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn