BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2504/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Bao Bì Giấy Quốc Tế L&E Việt Nam
Địa chỉ: 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 2014.5.01-AC ngày 16/5/2014 của Công ty TNHH Bao Bì Giấy Quốc tế L&EViệt Nam (Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

- Tại Khoản 1 Điều 6 Chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTCngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệpđược trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sảnxuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy địnhcủa pháp luật.

- Tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy trình:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trịgia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụmua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoàitheo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đốivới các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nướcngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phátsinh tại Việt Nam".

- Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nướcngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuếnhà thầu).

- Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“2. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trựctiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu.

- Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếptrên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lầnphát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kếtthúc hợp đồng nhà thầu.

Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho nhà thầu nước ngoàinhiều lần trong tháng thì có thể đăng kýkhai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiềncho nhà thầu nước ngoài.

- Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài khấu trừvà nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trựctiếp của bên Việt Nam.

Đối với hợp đồng nhà thầu hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai thuế hồ sơ khai quyết toán thuếcho cơ quan thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt".

Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty,trường hợp trong năm 2012, năm 2013 Công ty có phát sinh và đã ghi nhận vào chiphí tính thuế TNDN đối với số tiền trả cho hợp đồng dịch vụ ký với nhà thầunước ngoài theo giá ghi trên hợp đồng dịch vụ nhưng việc thanh toán và khaikhấu trừ nộp thay thuế GTGT và thuế TNDN nhà thầu nước ngoài được thực hiệntương ứng vào năm 2013, năm 2014 thì Công ty điều chỉnh giảm chi phí tương ứngvới số thuế GTGT đã nộp thay cho nhà thầu nước ngoài trong các năm 2013 và năm2014, nếu không làm ảnh hưởng đến tổng số thuế TNDN phải nộp của Công ty trongcác năm 2012 và năm 2013.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn