BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2505/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v: triển khai một số nội dung quản lý đất đai khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Luật Đất đai đã được Quốc hội Khóa XIII thông quatại Kỳ họp thứ 6 ngày 29 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01tháng 7 năm 2014. Đến nay, Chính phủ đã ban hành 05 Nghị định, Bộ Tài nguyên vàMôi trường đã ban hành 06 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Để thuậnlợi cho việc thi hành Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị đồngchí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉđạo và thống nhất áp dụng pháp luật để xử lý đối với một số vấn đề cụthể sau đây:

1. Lập danh mục dự án cần thu hồi đất và kếhoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2015

Thực hiện quy định của Luật Đất đai, Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014, Chủ tịchỦy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên vàMôi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai lập danh mục dự áncần thu hồi đất và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm2015 tại địa phương, trình cơ quan có thẩm quyềnthông qua, phê duyệt vào cuối năm 2014 để có cơ sởtriển khai thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mụcđích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở vàtài sản khác gắn liền với đất trong năm 2015.

2. Về việc thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sửdụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ

Thực hiện quy định của Luật Đất đai, Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012củaChính phủ, kể từ ngày 01 tháng 7 năm2014, việc thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừngđặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn (trừ các dựán đã được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầutư) được thực hiện như sau:

- Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụngtrở lên thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báocáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủchấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trước khi Ủyban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Hồsơ gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônđể thẩm định theo hướng dẫn tại Công văn số 1622/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường vềviệc chuyển mục đích sử dụngđất trồnglúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án tại địa phương.

- Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụngthì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua tại kỳhọp gần nhất trước khi Ủy ban nhân dâncấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sửdụng đất.

3. Về việc áp dụng điều kiện giao đất, cho thuêđất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyểnmục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư quy định tại Điều 58 củaLuật Đất đai và Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ không áp dụng đối với dự án đã được phêduyệt đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủtrương đầu tư theo quy định của pháp luật trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.

4. Về việc rà soát công bố công khai các dự án,chủ đầu tư có vi phạm

Để xác định người được Nhà nước giao đất, cho thuêđất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư không vi phạmquy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhànước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tạikhoản 3 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chínhphủ,Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương rà soát công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đaivà kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai ở địa phương và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để đăng trêntrang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đấtđai.

5. Về kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế làmcông tác định giá đất tại địa phương

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế làm công tác định giá đấtthuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ định giáđất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng5 năm 2014 của Chính phủ;chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng,điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể (bao gồm xác định giá khởi điểm đểđấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, chothuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê); xây dựng, cập nhật, quản lývà khai thác cơ sở dữ liệu về giá đấttrong hệ thống thông tin đất đai; lập bản đồ giá đất tại địa phương.

6. Về việc gia hạn sử dụng đất nông nghiệp củahộ gia đình, cá nhân

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệpđược tiếp tục sử dụng đất khi hết thời hạn sửdụngtheo quy định của Luật Đất đai thì không phải làm thủ tục gia hạnsử dụng đất; nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu thì thực hiện xác nhận việctiếp tục sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, để thuận tiện cho người dân thìkhi hộ gia đình, cá nhân thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận vàđăng ký biến động về đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất thực hiện xác nhận thay đổi về thời hạn sử dụng đất trên giấychứng nhận theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15tháng 5 năm 2014 củaChính phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai mà không phải thực hiện riêngthủ tục xác nhận việc tiếp tục sử dụng đất.

Ngoài các vấn đề nêu trên, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần lưuý các vấn đề chuyển tiếp đã được quy định trong Luật Đất đai và các Nghị địnhhướng dẫn thi hành để chỉ đạo thực hiệnđảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địaphương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướngmắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg CP Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VP(TH), TCQLĐĐ(CSPC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển