BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2505/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện định mức chi phí quy hoạch xây dựng

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

Kính gửi : Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 426/SXD-QH ngày 26/10/2009của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức chi phí quyhoạch xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thịhoàn chỉnh phải có nội dung thiết kế đô thị và đánh giá mức độ ảnh hưởng đếnmôi trường của đồ án, vì vậy định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xâydựng đô thị tại bảng 4 mục III phần II Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Định mức chi phí quy hoạch xâydựng đã bao gồm chi phí để thực hiện việc thiết kế đô thị và đánh giá mức độảnh hưởng đến môi trường của đồ án. Nội dung lập quy hoạch chi tiết xây dựng đôthị thực hiện theo mục III phần II của Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quyhoạch xây dựng.

Trường hợp thiết kế đô thị của một số khu vực đô thị có yêucầu lập thành đồ án riêng (như khu phố cổ) thì chi phí được xác định bằng cáchlập dự toán theo hướng dẫn của phụ lục kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ;và được tính riêng, không nằm trong định mức chi phí quy định tại Quyết địnhnày.

Căn cứ ý kiến trên, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình hướng dẫn tổchức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn