BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2506/TCT-CS
V/v giá trị thương hiệu

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần Sứ Kỹ thuật HoàngLiên Sơn

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 34/SUHLS-KT ngày08/04/2009 của Công ty CP Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn hỏi về giá trị thương hiệucó được ghi nhận là TSCĐ vô hình. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Theo quy định tại chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 - Tài sảncố định vô hình, ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày31/12/2001 của Bộ Tài chính thì thương hiệu không được ghi nhận là tài sản cốđịnh để trích khấu hao. Do đó phần vốn góp bằng giá trị thương hiệu Tập đoànVinashin tại Công ty cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn được ghi nhận trong sổkế toán để làm căn cứ chia cổ tức hàng năm nhưng không được xác định là TSCĐ đểtrích khấu hao theo quy định tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấuhao tài sản cố định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương