BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2506/TCT-DNNN
V/v: Tính vào chi phí khoản chi khi đi công tác nước ngoài để ký hợp đồng

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2006

Kính gửi: Diễn đàn doanh nghiệp

Trả lời công văn số 195/2006/DĐDN ngày 19/5/2006 của Diễn đàn doanh nghiệp v/v các chi phí của Công ty TNHH Tân Viên Cảnh khi đi Nhật Bản ký hợp đồng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 5.6 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định: khoản công tác phí, bao gồm chi phí đi lại, tiền thuê chỗ ở, tiền lưu trú được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Điểm 6 mục IV phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên quy định: các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Căn cứ quy định trên, thì chi phí xin cấp thị thực nhập cảnh (có biên nhận thu tiền của Đại sứ quán Nhật Bản), tiền thuê khách sạn, chi phí đi lại (có hóa đơn do phía nước ngoài cấp) phục vụ cho việc ký kết hợp đồng tại Nhật Bản được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Chi phí ăn uống tại Nhật Bản (có hóa đơn của phía nước ngoài) liên quan đến việc ký kết hợp đồng thuộc loại chi phí khác và được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo mức khống chế theo quy định tại điểm 11 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

Các loại chi phí trên chỉ được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có chứng từ chứng minh các chi phí trên phục vụ cho việc ký kết hợp đồng tại Nhật Bản và có liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Trường hợp các chi phí trên không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế thì không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại điểm 6 mục IV phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Diễn đàn doanh nghiệp được biết và thông báo cho Công ty TNHH Tân Viên Cảnh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban PCCS;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc